Högskoleverket har utvärderat MDH:s utbildningar i företagsekonomi

2012-05-16 | Student

Idag presenterade Högskoleverket kvalitetsutvärderingen för landets utbildningar inom företagsekonomi. MDH:s utbildning på kandidatnivå i företagsekonomi tilldelas omdömet hög kvalitet. Högskoleverket ser dock vissa brister i utbildningen på magisternivå. MDH inleder nu ett arbete med att se över bristerna, med målet att inom ett år återkomma till Högskoleverket med en åtgärdslista.

Högskoleverket ska fram till 2014 utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I det nya utvärderingssystemet utgår Högskoleverket ifrån fyra bedömningsunderlag; studenternas självständiga arbeten, enkäter med tidigare studenter, lärosätenas egna självvärderingar och studenternas erfarenheter. Lärosätena tilldelas sedan omdömena mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

MDH:s utbildning på kandidatnivå i företagsekonomi, som är en av MDH:s största utbildningar, tilldelas alltså omdömet hög kvalitet.

- Betyget är ett konkret kvitto på att vi tack vare våra duktiga lärare, studenter och goda relationer med regionen erbjuder en utbildning med hög kvalitet, säger MDH:s rektor Karin Röding.

När det gäller högskolans utbildning på magisternivå i företagsekonomi uppfyller inte MDH, enligt Högskoleverket, en av de sex bedömningsgrunderna, fördjupad metodkunskap inom huvudområdet, och utbildningen tilldelas därmed betyget bristande kvalitet.

- MDH strävar alltid efter att alla utbildningar ska hålla hög kvalitet. I samband med att vi lämnade underlaget till Högskoleverket för utvärdering, påbörjade vi ett eget utvecklingsarbete för att säkerställa kvaliteten i utbildningen på magisternivå inom företagsekonomi, säger Karin Röding.

Det som dessutom kommer att hända nu, precis som vid kvalitetsutvärderingen i april, är att MDH kommer att analysera underlaget från Högskoleverket och sedan ta fram en konkret åtgärdslista som kan skickas in till bedömargruppen på Högskoleverket för en ny bedömning.

Högskoleverket har sammantaget utvärderat 67 utbildningar i företagsekonomi runt om på landets lärosäten. Av de 67 utvärderade utbildningarna får nära 40 procent omdömet bristande kvalitet.

Mer information om det nya systemet för kvalitetsutvärdering