Högskoleverket ger högsta betyg till utbildning i folkhälsovetenskap

2012-06-27 | Student

Mälardalens högskola får, som enda lärosäte i landet, högsta betyg i folkhälsovetenskap på kandidatnivå i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering.

Kvalitetsutvärderingen i folkhälsa, som presenterades den 27 juni, är den sista för vårterminen. På folkhälsoprogrammet får studenterna kunskap och kompetens för att kunna arbeta med att påverka och förbättra människors hälsa.

Högst betyg även år 2007

På kandidatnivå får programmet, som enda lärosäte i landet, omdömet mycket hög kvalitet. Vid den senaste kvalitetsutvärderingen, som gjordes 2007, fick MDH också omdömet mycket hög kvalitet. På magisternivå får programmet omdömet hög kvalitet.

- Nära samarbete och goda relationer med näringsliv och offentlig sektor genomsyrar hela utbildningen i folkhälsovetenskap, liksom högskolans övriga utbildningar. Det, tillsammans med skickliga lärare och studenter, lägger grunden för en utbildning med hög kvalitet. Sammantaget gör detta att våra utbildningar är attraktiva för studenter – och att våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden, säger MDH:s rektor Karin Röding.

MDH enda lärosätet med högst betyg på kandidatnivå

Endast 3 av landets 23 utbildningar i folkhälsovetenskap får omdömet mycket hög kvalitet. På kandidatnivå är Mälardalens högskola alltså ensam om att få det högsta betyget. 13 av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och 7 utbildningar har bristande kvalitet. Utbildningarna med bristande kvalitet har ett år på sig att rätta till bristerna, och Högskoleverket kommer att följa upp resultatet.

Utvärderingarna fortsätter i höst

Fram till 2014 ska Högskoleverket utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I den nya utvärderingen utgår Högskoleverket från fyra bedömningsunderlag; studenternas självständiga arbeten, enkäter med tidigare studenter, lärosätenas egna värderingar och studenternas erfarenheter. Lärosätena får sedan omdömena mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

I höst fortsätter Högskoleverket sin kvalitetsutvärdering.