Genusmedvetet arbetssätt ska ge rätt stöd

2017-10-23 | Forskning/Samverkan

Christian Kullberg är professor i socialt arbete vid MDH och har nyligen beviljats ett nytt forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur våldsutsatta mäns offerskap konstrueras i samtal med socialsekreterare.

 


– Vi vill få svar på hur socialsekreterare tänker om manliga brottsoffer, hur de konstruerar våldsutsatta män och hur de jobbar med dem. Lika eller likvärdigt problem ska ge sådana linsatser som leder till att kvinnor och män kan leva ett gott liv på lika eller likvärdiga villkor, säger Christian Kullberg.

Tidigare forskning visar att det finns uppfattningar om män som annorlunda offer jämfört med kvinnliga offer. Men även manliga offer som själva uppfattar sig annorlunda jämfört med kvinnliga offer. Bland annat visar studier som gjordes inom polisen, att män inte betraktas som legitima brottsoffer i lika hög grad som kvinnor. 
– Våld ser också olika ut bland olika grupper. Generellt är män beredda att bruka våld i olika situationer. Det finns dock tendenser som tyder på att yngre män både vågar att undvika att slå tillbaka, men också oftare pratar om sin utsatta situation jämfört med de män som är äldre, säger Christian Kullberg.

Projektet finansieras av Brottsofferfonden och ska pågå under tre år. Cirka 40 inspelade samtal mellan brottsofferstödjare och manliga våldsoffer i olika åldrar analyseras och vara en del av undersökningen.
– Det finns betydligt fler manliga brottsoffer än kvinnliga, men det finns nästan ingen forskning om deras offerskap. Vår förhoppning är att bidra med mer kunskap för att kunna utforma ett genusmedvetet arbetssätt med våldsutsatta män, så att de får rätt hjälp och sina behov tillgodosedda för att kunna fortsätta leva ett gott liv, säger Christian Kullberg.

Christian Kullbergs forskningsintressen är genusfrågor, främst varför män brukar våld mer än kvinnor, men även om professionellas bedömningar och förståelse av män som brottsoffer. Han disputerade vid Linköpings universitet 1994 med en avhandling om socialsekreterarnas möte med kvinnor och män och konstruktioner av manliga och kvinnliga klienter.