Genus i fokus när grönområden rustas upp

2015-11-02 | Forskning/Samverkan

Forskare vid MDH ska undersöka och analysera hur olika människor använder och uppfattar skogar, parker och motionsspår i Västerås. Syftet är att skapa trygga och attraktiva naturområden för alla.

– Det handlar om viktiga offentliga rum i vilka många människor rör sig dagligen eller mer sällan. Projektet avser att kartlägga och värdera användningen av dessa områden för att synliggöra vilka platser som innehåller höga ekologiska och sociala värden. Resultaten kommer att ligga till grund för prioriteringar kring stadens fortsatta planering och utveckling av grönområden, säger Eduardo Medina, forskare och lektor i sociologi vid MDH och ansvarig för projektet.

Kartläggningen består av datainsamling från flera platser runt om i Västerås där individer utför aktiviteter och delar upplevelser och under olika årstider. Datainsamlingen genomförs i samarbete med fyra studenter som läser folkhälsoprogrammet och beteendevetenskapliga programmet vid MDH.
– Vi tycker att det är roligt att engagera våra studenter i forskningsprojekt som kommer till nytta för samhället. Studenterna ska bland annat göra observationer och intervjuer med kvinnor, män, flickor och pojkar, äldre och yngre, personer födda i Sverige och personer med annan bakgrund, om hur och hur ofta de använder och upplever skogar, parker och motionsspår, säger Eduardo Medina.

Inom projektet tillämpas ett jämställdhetsperspektiv vilket innebär att man tar hänsyn till könsuppdelad statistik, trygghetsfrågor och ett folkhälsoperspektiv som rekreation, fysisk aktivitet samt återhämtning.
– Det är viktigt att de som rör sig i parkområden får ge sina synpunkter. Men vi är också intresserade av att intervjua personer som inte besöker dem för att få en bild av eventuella brister och hinder. Vår förhoppning är att studien ska utgöra ett bra underlag för Västerås stads kommande grönstrukturplan, säger Eduardo Medina.

Projektet som heter Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotopkartering ägs av Västerås stad och finansieras av Boverket och beräknas vara klart under hösten 2016.