Första mötet med skolan: olika för alla – men alltid lika avgörande

2016-11-08 | Forskning/Samverkan

Första mötet med skolan kan få stor effekt för barnens fortsatta lärande.
MDH-forskaren Gunilla Sandberg menar därför att verksamheten i de tidigaste årskurserna måste vara anpassade för att möta upp varje barns olika behov.
– Man måste se och lyssna på just de barn som står framför en här och nu, säger hon.

Att börja skolan är en stor händelse i våra liv. Det är första mötet med en verksamhet som kommer ligga till grund för en stor del av vår sammanlagda kunskapsinhämtning. Men också för vår känsla av gemenskap med andra och den egna personliga utvecklingen. Hur detta första möte ser ut får också stora konsekvenser för framtiden. Därför har Gunilla Sandberg intresserat sig specifikt för undervisning och lärande i de tidiga skolåren.    

– Det som sker inom skolans väggar under tidiga skolår har betydelse för hela skoltiden och kanske för livet. Positiva erfarenheter av skolstart och goda möjligheter till skriftspråkslärande och delaktighet under den första tiden i skolan ligger till grund för fortsatt lärande och välbefinnande, säger Gunilla Sandberg.

Under sin docentföreläsning på MDH i Västerås presenterade hon studien: "På väg in i skolan – om villkor för barns delaktighet och skriftspråkslärande”. Här har hon, med hjälp av observationsstudier och intervjuer, tagit fasta på barnens första möte med skolan utifrån begrepp som delaktighet och gemenskap.

Hennes resultat visar på vikten av att ha en skola som är beredd att ta emot alla, oavsett förutsättningar. Samt att vara lyhörd och uppmärksam på barnens olika behov.   
– Inom en klass kan barns upplevelser av gemenskap eller undervisning se väldigt olika ut, säger Gunilla Sandberg och fortsätter:
– Det är viktigt att uppmärksamma att barn upplever en övergång, som exempelvis från förskoleklass till årskurs ett, på olika sätt. För vissa kan det vara en kritisk händelse som påverkar såväl välbefinnande som lärande. Därför måste skolorna sträva efter att forma lärmiljöer som kan tillgodose olika barn och samtidigt se och lyssna på just de barn som står framför en här och nu.
På det sättet, menar hon, kan man göra så att alla barn får ett så positivt första möte med skolan som möjligt. Och därigenom underlättas skolgången även framöver.