Forskning visar hur skolan kan komma på rätt köl

2016-05-30 | Forskning/Samverkan

PISA- och andra resultat visar sjunkande kunskapsnivåer hos svenska elever och i media talas det ofta om att skolan är i kris. I boken "Skola på vetenskaplig grund " visar författarna hur skolan kan utvecklas åt rätt håll igen genom god styrning, fortbildning av lärare och en förankring i vetenskapen.

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola (MDH), Kirsti Hemmi, professor ämnenas didaktik vid Åbo Akademi och gästprofessor vid Uppsala universitet samt Per Kornhall, skoldebattör och forskare vid MDH är författare till boken ”Skola på vetenskaplig grund”. De använder ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad och MDH inom matematikundervisning, Räkna med Västerås, som utgångspunkt för en diskussion om vilka vägar aktuell forskning pekar ut inför framtiden.

Bokens fokus är hur undervisningen kan utformas så att varje elev kan utvecklas från sin nivå för att nå lärandemålen och sin potential. Utifrån forskningen definierar författarna vad som kännetecknar bra klassrumsundervisning, vad det ställer för krav på läraren och skolans verksamhet för att nå dit samt betonar vikten av en lärarutbildning som tar fasta på den senaste forskningen kring detta och vikten av kompetensutveckling och fortbildning av lärarna.

– Betydelsen av skickligt upplagd lärarledd undervisning är stor för elevers lärande och bör vara en central del av utbildningen och fortbildningen av lärare, vilket det traditionellt sett inte har varit i Sverige. Både svensk och internationell forskning visar att så kallad rik undervisning är ett effektivt sätt för att skapa ett djupt lärande. Det innebär att läraren är aktiv och guidar eleverna i olika sätt att tänka och utmanar dem för att utveckla deras tänkande. Det handlar även om att hitta olika sätt där elever kan jobba med samma sak, men ändå anpassa det efter deras kunskapsnivå. På så sätt kan alla elever utvecklas, säger Per Kornhall.

För att utforma undervisningen på det här sättet krävs att lärarna ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Trots att skollagen sedan 2010 anger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet brister Sverige inom det här området jämfört med många andra länder.
– Lärare, rektorer och huvudmän behöver bygga upp kompetens för att förstå, tillämpa och spegla sin egen praktik i resultat från forskningen. För att kvalitetsutveckla skolan är det även viktigt att skolan identifierar, dokumenterar och lär av sina egna kunskaper och erfarenheter på ett systematiskt sätt. Med den här boken ger vi vägledning och stöd till lärare, rektorer och huvudmän genom att presentera relevant forskning inom området, säger Per Kornhall.

Författarna menar att om skolan arbetar forskningsbaserat med att kontinuerligt utvärdera verksamheten kan man snabbare förbättra system och undervisning. Det vill säga istället för att implementera centrala reformer som presenterar en lösning för alla bör man  istället ta hänsyn till skolans komplexitet och att olika skolor har olika behov och därför behöver olika former av stöd.

– Vi behöver se skolan som en grupp kompetenta och professionella människor som tillsammans med forskning kan utveckla verksamheten. Inte fatta ogenomtänkta beslut på högre nivåer eller genomdriva reformer som fokuserar på fel saker, säger Per Kornhall.