Forskning för ökad inkludering av nyanlända ungdomar

2017-03-23 | Forskning/Samverkan

Under våren har ett projekt om nyanlända barn och ungdomars integration dragit igång. Projektet fokuserar på integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

 

– Till skillnad mot tidigare forskning inom området vill vi nu lyfta fram barnen och ungdomarnas perspektiv, höra deras röster och ta del av deras upplevelser, säger Mehrdad Darvishpour, projektledare och universitetslektor i socialt arbete vid MDH.

Under fyra års tid kommer forskare vid MDH att följa ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och i Västmanland. Studien fokuserar både på integrations- och jämställdhetsperspektiv. Forskarna hoppas att resultaten visar på vad som kan göras för att underlätta ungdomarnas integration och bidra till ökad inkludering i samhället.

– Vi vill få kunskap om både framgångsfaktorer och hinder för integration inom områdena hälsa, skolutveckling, etablering på arbetsmarknaden, bostadsförhållanden och jämställdhetsutveckling, säger Mehrdad Darvishpour.

Forskarna kommer bland annat att undersöka om det finns några skillnader beroende på ungdomarnas boendesituation och därmed fånga in den sociala miljöns betydelse. De kommer att undersöka om det finns någon skillnad mellan hur nyanlända barn som lever tillsammans med sin familj integreras i samhället, jämfört med hur ensamkommande barn som bor i hem för vård eller boende (HVB), i svenska familjehem eller hos familjer med utländsk bakgrund integreras.

Syftet med projektet är att bidra till att skapa bättre förutsättningar för en lyckad inkludering i samhället. För att få flera perspektiv kommer det att anordnas så kallade forskningscirklar där forskargruppen, tillsammans med representanter från bland annat kommuner och landsting, träffas för att utbyta erfarenheter och kunskap. Myndigheter och andra aktörer ska utifrån projektets slutsatser kunna dra lärdomar och se förbättringsmöjligheter.

Projektet bedrivs inom ramen för Samhällskontraktet där Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland samverkar för att stärka Mälardalen. Det första delprojektet kommer att avrapporteras i slutet av året. Om projektet får fortsatt finansiering är planen att forskningen kommer att pågå under ytterligare tre år.