Forskaren: "Barns rättigheter osynliga i föräldrastödet"

Hetty Rooth är först på MDH att disputera i folkhälsovetenskap

2018-12-19 | Forskning/Samverkan

Regeringen beslutade 2009 att alla föräldrar i Sverige ska ha tillgång till manualbaserade föräldrastödskurser. Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola, har studerat kursernas manualer och upptäckt en betydande brist:
– Barns rättigheter är osynliga i föräldrastödet, som helt utgår från ett vuxenperspektiv, säger Hetty Rooth.


Bild på Hetty Rooth, doktorand vid Mälardalens högskola.

Utgångspunkten i Hetty Rooths avhandling är att det 2009 kom en nationell strategi om ett utvecklat föräldrastöd i Sverige. Strategin uppmuntrade kommuner och landsting att utveckla ett preventivt stöd till alla föräldrar i deras föräldraskap, med målet att främja barns hälsa, förebygga ohälsa och sociala problem.

Stödet ges idag bland annat i form av manualbaserade kurser som ska vara tillgängliga för alla föräldrar.

– Och mitt intresse har varit att ur ett maktperspektiv studera vad som sägs på kurserna och hur man ser på relationen mellan barn och föräldrar i en hälsofrämjande folkhälsokontext, säger Hetty Rooth. 

Fyra studier har utförts, som alla pekar i samma riktning: 

– Barnens position är tydligt underordnad de vuxnas. Det är ett genomgående vuxenperspektiv i programmanualer och under kurser, och barnens möjlighet till agerande och inflytande synliggörs mycket lite, säger Hetty Rooth. 

Är det ett problem? 

– Eftersom målet är att hjälpa föräldrarna att stötta barnen är det problematiskt att varken manualerna eller kurserna jag studerat innehåller något utrymme för barnen att komma till tals, säger Hetty Rooth. 

Och detta strider enligt Hetty Rooth mot Barnkonventionen, som inkorporeras i svensk lag från 2020. 

– Barnkonventionen trycker starkt på att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Varje barn har rätt att komma till tals och höras i alla frågor som rör barnet, men i de kurser jag studerat finns inte den här aspekten med, säger Hetty Rooth.

– Barnets bästa ska alltid beaktas, men i de manualbaserade kurerna läggs ett vuxenraster över relationen mellan barn och föräldrar.

Och när Barnkonventionen blir lag håller inte detta, enligt Hetty Rooth. Om vi ska vara trovärdiga vad gäller barns rättigheter måste det finnas utrymme för barnen att ha inflytande även i föräldraskapsstödet, säger hon.

Vad bör göras? 

– De flesta föräldrastödsprogram är hämtade från anglosaxiska kulturer som Kanada, Australien och USA. Forskning har visat att det är svårt att föra över program från anglosaxisk kultur till den svenska. Därför borde man jobba vidare med att utveckla svenska program, och där lägga stor vikt vid att involvera barnen mer.

Först inom folkhälsovetenskap

Hetty Rooth försvarade den 29 november sin doktorsavhandling All Parents in Focus. Governing parents and children in universal parenting training, och blev då den första doktoranden vid Mälardalens högskola att disputera inom folkhälsovetenskap.

Läs mer om forskningen på högskolan