"Det krävs en bättre samverkan mellan bygg- och energisektorn"

2016-11-16 | Forskning/Samverkan

Forskaren Mehmet Bulut vid MDH har undersökt relationen mellan energi- och byggsektorn i Sverige och deras syn på smarta energilösningar i byggnader. Resultatet visar att det finns potential för att energieffektivisera byggnader och nå en flexiblare energianvändning genom att utveckla samarbetet. Bättre dialog, nya affärsmodeller och nya regelverk är nyckelfaktorer.

 

Byggnader står för 40 procent av energianvändningen och 33 procent av växthusgasutsläppen i EU, vilket gör byggnaders energiprestanda till ett av de viktigaste målen för den europeiska klimatstrategin. Byggnader förväntas också spela en nyckelroll i framtidens energisystem genom att använda el på ett ”smartare” sätt. Det kan till exempel handla om att använda elen när den är som billigast. Att omvandla byggnaders roll i energisystem från passiva konsumenter till aktiva ’prosumenter’ som både tillför och använder energi kräver dock ett närmare samarbete mellan energi- och byggsektorerna.

Mehmet Bulut har genom intervjuer och enkäter undersökt relationen mellan energi- och byggsektorn på företagsnivå i Sverige. I sin avhandling presenterar han de faktorer som försvårar samverkan mellan grupperna och ger rekommendationer som skulle kunna vända utvecklingen. Avhandlingen presenterar också energi- och byggsektorns syn på smarta energilösningar i byggnader.

– Min forskning visar att det finns en potential för att förbättra samarbetet mellan energi- och byggsektorn genom att förbättra dialogen, introducera nya affärsmodeller och ändra regelverket. Det finns också en stor potential för att bättre integrera byggnader i energisystemet för att nå ett effektivare, smartare och mer hållbart energisystem, säger Mehmet Bulut.

Avhandlingen visar att de faktorer som påverkar dagens samarbete negativt är bland annat fjärrvärmemonopol, energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, bristande teknisk neutralitet i de nationella byggreglerna, egenproduktion av el och bristande flexibilitet i energianvändningsmönster. Att byta fokus från egen vinning till gemensamma mål bedöms också vara nödvändigt för att stärka samarbetet mellan energi- och byggsektorn. En ny teknik som möjliggör flexiblare energiförsörjning och användning är också en förutsättning.

– Det har inte gjorts någon studie tidigare där man jämfört synen på energi- och byggsektorn på samma sätt. Jag tror att den här avhandlingen kan bidra till en bättre förståelse av de här två nyckelsektorerna för att vi ska kunna minska klimatpåverkan från energianvändning i byggnader, säger Mehmet Bulut.

 

Mer information

För mer information, kontakta Mehmet Bulut på 016-544 23 46