Blixtlåsmetod ska underlätta industrins skifte till mer hållbar produktion

2017-12-07 | Forskning/Samverkan Student

Tillverkningsindustrin måste arbeta för att bli mer hållbar, men det kräver omställning av produktionen, något som kan innebära förlorad konkurrenskraft om man enbart tittar på kortsiktiga resultat. Anna Sannö, doktorand vid forskarskolan Innofacture på MDH har i sin forskning tagit fram en modell som ska underlätta skiftet, som gör att företag medvetet kan jobba så att företaget undviker att tappa i den långsiktiga konkurrenskraften.

I avhandlingen Time to change – zipping sustainability into operations, presenterar Anna Sannö en modell för att underlätta för industrier att göra förändringar för att bli mer klimatmässigt hållbara, samtidigt som de behåller sin konkurrenskraft. Idag är det fortfarande så att många industrier fokuserar på kortsiktig ekonomisk vinning istället för att arbeta för att bli miljömässigt konkurrenskraftiga på lång sikt. Hur de tar sig an förändringar handlar också om beredskap.

 

– Det finns fyra olika typer av hur förberedd en organisation är på att göra förändringar: de är antingen kortsiktigt fokuserade, avvägningsbaserade, balanssökande eller långsiktigt förberedda. Det gör att företagen får olika angreppssätt när de ska implementera den nya tekniken, säger Anna Sannö. 


Hennes forskning visar att industriföretagen, inför förändringsprojekt, behöver bygga en kunskapsbas om både existerande och nya tekniker, genom att samarbeta med interna och externa aktörer. I den kunskapsbasen ingår även att förstå behovet av förändringen för att utveckla en stark långsiktig målbild. Ett sådant systematiskt arbetssätt kopplat med en stark vision är viktigt för att projektet ska ta sig framåt. 

I sin avhandling presenterar hon därför en modell som har till syfte att stödja industriernas produktionsorganisation vid förändringar mot mer hållbar produktion. Modellen hjälper dem att se över vilka långsiktiga förmågor som krävs för att kunna göra medvetna beslut om hur miljötekniken ska kunna integreras i den aktuella produktionen. Lösningen för att organisationen medvetet ska kunna integrera långsiktig utveckling – ett mer hållbart produktionssätt - med kortsiktiga behov – ekonomiskt resultat - är att tänka att det ska fungera som ett blixtlås, där av termen ”zipping”. 

– Mer ingående innebär det att industrin behöver genomföra skiftet mot mer förnyelsebar energi med bibehållen kortsiktig konkurrenskraft. Det kräver att de samtidigt ger miljöfrågorna mer plats i den långsiktiga och mer hållbara beslutsfattningen. Allt måste jacka i, som ett blixtlås. Då kan de gå mot att bli mer hållbara och samtidigt stå sig i den globala konkurrensen, säger Anna Sannö.