Bättre bemötande av unga med komplexa behov

2017-05-09 | Forskning/Samverkan

Under året ska forskare vid MDH undersöka hur bemötandet av unga personer med komplexa behov i Sörmland och Västmanland kan utvecklas. Målet är att ta fram en modell som kan förbättra arbetssätten för de professionella i verksamheterna och vara till gagn för de unga.

– Vi ska göra två intervjustudier varav den ena handlar om professionellas erfarenheter av att arbeta med den här gruppen unga personer. Den andra studien syftar till att belysa de ungas erfarenheter av vad de ser som hinder och möjligheter för att få sina behov tillgodosedda, säger Anna-Lena Almqvist, projektledare och docent i socialt arbete vid MDH.

Projektet syftar till att ge fördjupad kunskap om hur arbetssätt för den grupp unga som ofta befinner sig i en svår och komplicerad livssituation, och som i många fall behöver omfattande insatser från exempelvis socialtjänsten och psykiatrin, kan utvecklas. Personer som kategoriseras som unga med komplexa behov har ofta långvariga insatser från flera välfärdsaktörer vilket ställer stora krav på samverkan mellan dessa aktörer.

– Omsorgssystemet är komplext uppbyggt. Detta innebär att kontinuiteten i omsorgskedjan kan brista. Det finns också behov av att utveckla arbetssätten så att de unga blir mer delaktiga och får mer inflytande över beslut som fattas och de insatser som ges, säger Kitty Lassinantti, projektledare och universitetslektor i sociologi vid MDH.

Projektet beräknas vara klart under hösten 2017 och bedrivs inom ramen för Samhällskontraktet där Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland samverkar för att stärka Mälardalen.