”Barnens lärande i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal”

2017-05-17 | Utbildning Alumni Forskning/Samverkan Student

Den 18 maj firas Förskolans dag för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

 

–Många av barnens kompetenser grundläggs under de första fem åren av deras liv, därför är det viktigt att vi ger barnen en så bra start som möjligt. Barnens lärande och utveckling i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH och en av författarna till boken ”Förskollärarkompetens i förändring” som Lärarförbundet valt att ge till alla sina studentmedlemmar när de tar sin förskollärarexamen.

I samband med att förskolan fick sin första läroplan 1998 utvecklades förskolan från en plats inriktad mot omsorg till en egen skolform, där förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Alla som arbetar i förskolan ska organisera verksamheten så att barnen bland annat utvecklar kunskaper inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, estetiska uttrycksformer, hållbar utveckling, normer, värden, demokrati och sociala förmågor.

–För att barnen ska ges möjlighet att utvecklas inom läroplanens olika områden krävs specifik kompetens inom många olika områden. Förskolläraren behöver till exempel kunskaper om hur yngre barn lär sig genom lek, rena ämneskunskaper och hur de ska hjälpa barnen att utveckla kunskaper inom de olika ämnena. Men även hur de kan bygga relationer och kommunicera med barn, föräldrar och kollegor, säger Anette.

Sedan 2012 finns det krav på lärarlegitimation för att fastanställa förskollärare, för att säkerställa den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Förskollärarutbildningen är på tre och ett halvt år och ges på bland annat MDH.

För att förbereda barnen för framtiden behöver förskollärare även följa samhällsutvecklingen och framtida behov.
–Förskollärare behöver ta hänsyn till att samhället utvecklas så det gäller att vara förändringsbenägen och utveckla specifika kunskaper och färdigheter som behövs när samhället och tiderna förändras. Till exempel har informationsteknologin öppnat upp nya möjligheter för barnen att lära och kommunicera med sin omvärld, säger Anette.

Om boken Förskollärares kompetens i förändring

Boken ger fördjupad kunskap och förståelse av hur förskollärares kompetens kommer till uttryck i förskolans praktik, men också vad en genomgripande kompetensutveckling bör ta avstamp i.

Författare till boken är Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan, Sonja Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Pia Williams, professor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.  Författarna har i sin forskning särskilt intresserat sig för förskolans pedagogiska kvalitet, förskollärares professionalism samt samspelet mellan barn och vuxna. Boken utgår från de slutsatser som de tre forskarna kom fram till i ett forskningsprojekt som finansierades av Vetenskapsrådet.