Avhandling om miljöfrågans utveckling

2014-04-17 | Student

"Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling”. En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962-1987" är en doktorsavhandling skriven av Eduardo Medina, lektor i sociologi på MDH. I studien analyseras synen på natur och miljö hos miljöorganisationer och andra NGO:er (icke statliga organisationer), regeringar och FN-organ. Den 24 april presenteras avhandlingen på högskolebiblioteket i Västerås.

Analysen behandlar perioden mellan publiceringen av boken ”Tyst vår” 1962 och FN:s lansering av begreppet ”hållbar utveckling” 1987. Avhandlingen strävar efter att förklara hur ett visst synsätt kring miljöproblemen kom att bli dominerande. Diskurserna analyseras med tonvikt på ekonomiska förhållanden, teknologisk utveckling och politiska intressen. Studien utgår från en realistisk ståndpunkt och tillämpar kritisk diskursanalys som metod, säger Eduardo.

Resultatet visar att den diskursiva utvecklingen styrdes av ett västerländskt synsätt som förespråkade ekonomisk tillväxt och som lyckades successivt ta mer plats på bekostnad av diskurser från aktörer som såg en strukturell samhällsförändring som lösningen på miljöproblemen.

– På detta sätt ändrades problematikens tyngdpunkt från social kritik, som var miljödiskursens ursprungliga karaktär, till en fråga om såväl utvecklingskaraktär som teknisk karaktär. Genom att förvandla den kritiska och negativa beskrivningen av situationen till en mer harmonisk och hoppfull vision, såsom tanken om ”hållbar utveckling”, förberedde man för den senare utvecklingen av ekologisk modernisering. Den hegemoniska västerländska tillväxtdiskursens myntande av begreppet ”hållbar utveckling” med betoning på framsteg och ekonomisk tillväxt resulterade i att man låste miljöfrågan inom det aktuella systemets ramar, säger Eduardo.

Avhandlingen bidrar till att underlätta förståelsen av dagens hantering av miljöfrågan och även av de senaste internationella misslyckandena. Avhandlingen är omfattande; utöver sitt studieobjekt behandlar den både historiska, politiska, metodologiska och epistemologiska frågor.

Välkomna att lyssna på presentationen av Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling”. En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962-1987  torsdagen den 24 april kl. 12.30 på Högskolebiblioteket i Västerås.

Läs hela avhandlingen på DiVA