Ålder och bostadsort har inverkan på kvinnors deltagande i mammografi

2016-02-19 | Forskning/Samverkan

I Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år mammografisk undersökning, men långt ifrån alla väljer att gå. Nu har forskare vid MDH kartlagt hur deltagandet i Mälardalsregionen ser ut. De har också identifierat orsaker som kan ligga bakom uteblivet deltagande.

– Kvinnor mellan 45 och 69 år är mer benägna att delta i undersökningen. Generellt sett är det så att ju äldre man blir desto mer frekvent deltar man. Detta gäller dock inte för den allra äldsta åldersgruppen 70 till 74 år, säger Maria Norfjord Zidar, doktorand i vårdvetenskap vid MDH.
 
Forskarna har analyserat data från ett register med totalt 52 541 personer utspritt på tio kommuner i Mälardalen. Deltagandet skiljer sig mellan kommunerna, cirka 82 procent jämfört med 75 procent. För att mammografisk undersöknings verksamhet ska vara effektiv krävs det att en viss andel kvinnor deltar. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är målet för deltagarfrekvens satt till 80 procent.
 
– Totalt 9 971 kvinnor gick inte på undersökningen som de blev kallade till. Vi har kunnat se att kommuntillhörigheten kan spela roll. Bor man längre bort än fyra mil från mammografimottagningen går man mer sällan, säger Maria Norfjord Zidar.
 
I Sverige råder lagen för hälso- och sjukvård, vilket innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla människor oberoende av kön, ålder, klass, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och funktionsnedsättning.
 
– Att kvinnor erbjuds mammografisk undersökning innebär inte vård på lika villkor. Därför måste insatserna anpassas så att de motsvarar människors olika förutsättningar och behov. Man behöver se över vilka faktorer som påverkar att vissa grupper uteblir från undersökning. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor och ungefär 20 kvinnor insjuknar dagligen. Tidig upptäckt, till exempel genom mammografisk undersökning, leder till att behandling kan påbörjas tidigare. Därför är det angeläget att ta reda på vilka orsakerna är som gör att kvinnor väljer att avstå undersökning, säger Maria Norfjord Zidar.
 
I nästa studie ska forskarna intervjua kvinnor som valt att gå eller inte gå på mammografiundersökning, för att få bättre förståelse för eventuella möjligheter och hinder som kan påverka deltagandet.