Text

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.


Tillgodoräknande av VFU

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

Yrkeserfarenheten ska prövas av högskolan när studenten inkommit med en ansökan för att styrka att yrkeserfarenheten motsvarar lärandemålen i aktuell kursplan. Högskoleförordningen anger i 6 kap 6-8§§ vad som gäller för tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet.

Bedömning av reell kompetens är en strukturerad kartläggning av dina kompetenser med relevans för den sökta utbildningen. Det kan vara kompetens från exempelvis arbetsliv som kan motsvara delar av en utbildning.

Du som är antagen och registrerad kan ansöka om bedömning av reell kompetens för att få tillgodoräknat dig VFU. Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar lärandemålen i kursplanerna för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFUn, har du möjlighet att tillgodoräkna dig denna. Det gör du genom att göra en kompetenskartläggning som ska styrka dina kunskaper.

 

Dokument att skicka in

Ansökan om tillgodoräknande

Ladda ner och fyll i blanketten, ange att du ansöker om att tillgodoräkna "yrkeserfarenhet/reell kompetens" mot aktuell VFU-kurs.

Kompetenskartläggning VFU

Ladda ner och följ instruktionen i dokumentet för att se hur du beskriver din kompetens. Skriv ihop din kompetenskartläggning i Word eller PDF-format.

Steg 1 – Innan du skickar in ansökan, ta kontakt med studievägledare

Valideringsprocessen inleds med ett samtal med studievägledare där du får nödvändig information för tillgodoräknande av VFU.

  • Läs noga instruktionerna för kompetenskartläggning
  • Reflektera kring syfte/lärandemålen i kursplanen
  • Förbered din kompetenskartläggning där du beskriver dina kunskaper med hjälp av instruktionerna

Steg 2 – skriftlig del – skicka in ansökan

Följande dokument skickas till studievägledare för respektive program:

  • Blanketten ”Ansökan om tillgodoräknade” se länk ovan.
  • Dokument som styrker din reella kompetens, tjänstgöringsintyg med anställningstid och arbetets inriktning och omfattning i procent av heltid.
  • Kompetenskartläggning *

Studievägledare UKK

* Kompetenskartläggningen skickas även till: mss04.malard@analys.urkund.se

Steg 3 – muntlig prövning

När ansökan samt den fullständiga skriftliga delen av kompetenskartläggningen är mottagna blir du kallad till en muntlig prövning kring din kompetenskartläggning.

Steg 4 – bedömning och beslut

Kompetenskartläggningen bedöms och ett beslut tas om ansökan beviljas eller avslås. Beslut meddelas skriftligen till studenten.

Viktigt att veta

Ett beslut om tillgodoräknande är inte en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. (Genomförd VFU betygsätts med betyg Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd). Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar. Under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa inom programmet. Det innebär att utbildningstiden i regel inte kan förkortas utan tillgodoräknandet medför istället uppehåll i studierna.


En ansökan i taget

Du ansöker om en validering i taget. Ansök om tillgodoräknande för en VFU-kurs i taget. Efter att du fått beslut i en ansökan kan du skicka in nästa ansökan.


Kompetenskartläggning - självvärdering

Validering av reell kompetens bygger på att du som student kan visa på att du har motsvarande kunskaper som du skulle få om du går kursen. Vilka kunskaper du har och på vilket sätt du använder dessa beskriver du i din kompetenskartläggning.


Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare

Intyg från dina arbetsgivare kan förstärka bilden av dina kunskaper. Du ska bifoga tjänstgöringsintyg som övriga dokument i din ansökan.


Muntlig prövning

Efter att MDH har mottagit din ansökan blir du kallad till ett möte kring din kompetenskartläggning. Samtalet sker på högskolan.


Ansöknings- och handläggningstid

Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in terminen före aktuell VFU-kurs. Ansökan som skickas in för sent behandlas inte.

Om studenten inte beviljas validering av reell kompetens går studenten kursen enligt programmets struktur. Det är därför viktigt att studenten ansöker till aktuell VFU-kurs inför kommande termin på antagning.se.


Inlämningstider

Ansökan, övriga dokument och kompetenskartläggning skickas in 15 mars - 15 april för VFU-kurs med start på höstterminen och 15 september - 15 oktober för VFU-kurs med start på vårterminen.


Avvikande tider

Observera att andra datum gäller för VFU1 på förskollärarprogrammet och KPU.

För förskollärarprogrammets VFU1 ska ansökan skickas in 30 arbetsdagar, 6 arbetsveckor, innan VFU-kursstart.

För VFU1 på KPU skickas ansökan senast 14 februari.

 

Vid avslag på ansökan

Ett avslaget tillgodoräknande innebär att studenten behöver gå VFU-kursen. Studenten meddelar VFU-samordnare på vfu.lararutbildning@mdh.se att VFU ska genomföras och studieplan diskuteras med studievägledare.


Vid frågor

Kontakta någon av våra studievägledare: Studievägledare UKK

Läs mer om VFU