Stefan Hellstrand försvarar sin doktorsavhandling i energi och miljöteknik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2015-09-09
Tid: 13.15
Plats: Mälardalens högskola, sal Delta, Västerås

Stefan Hellstrand vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling på Mälardalens högskola i Västerås.

Titel: On the value of land

Opponent är docent Pontus Cerin, Kungliga tekniska högskolan, KTH. Betygsnämnd är docent Cali Nuur, Kungliga tekniska högskolan, KTH, docent Ewa Wredle, Sveriges lantbruksuniversitet, samt professor Clas Eriksson, MDH.

Reserv är docent Monica Odlare, MDH.

Avhandlingen har nummer 182.

Sammanfattning

Hållbarhetsdiskussionen  har ånyo fört produktionsfaktorn mark i fokus i ekonomisk teori och praktik. Det finns tre produktionsfaktorer, kapital, arbete och mark. Mark är synonymt med ekosystem. Under merparten av 1900-talet har mark i ekonomisk teori hanterats som en perifer företeelse. Hållbarhetsdiskussionen bär på utmaningen att på ett korrekt sätt hantera markresursen, vilket bl a handlar om att på ett adekvat sätt beakta systemkaraktärer som ger komplexa system, som tröskeleffekter, resiliens, irreversibiliteter och ömsesidiga beroenden mellan system och systemnivåer.

Avhandlingen studerar

  • hur produktionsfaktorn mark kan förstås och hanteras i sammanhanget hållbar utveckling, 
  • relationen mellan mark och samhälle konceptuellt och i operativa sammanhang,  
  • relationen  mellan  systemnivåer  och  mellan  hållbarhetens  tre  dimensioner  ekologisk, ekonomisk och social,  
  • betydelsen av jordbruk och animalieproduktion i en hållbar utveckling.

De viktigaste resultaten är att i sammanhang som ekonomiskt lönsam och naturresurseffektiv mjölkproduktion; metoder att mäta systems hållbarhetsprestation  generellt; samt strategier för naturresurshushållning  på samhällsnivå som främjar en god ekonomisk och social utveckling inom ekologiska hållbarhetsgränser, så finns tre "lagar" att på ett korrekt sätt beakta: Liebigs "Lag" om första begränsande faktor, Shelfords "Lag" om "lagom mycket", samt "Lagen" om avtagande utbyte i biologiska-ekologiska  produktionssystem.

Avhandlingen identifierar exempel inom mjölkkomas utfodring och vård, systemekologi, och ingenjörsvetenskaperna  som påverkar eller kan påverka policies i verkliga system från lokal till global nivå som kan substantiellt förbättras. För att kunna föreslå relevanta åtgärder har en verktygslåda för hållbar utveckling skapats och tillämpats genom att integrera bidrag från lantbruksvetenskap, systemekologi, ekonomisk teori, kulturgeografi, tillämpad miljövetenskap och teorier om komplexa system. Avhandlingen sammanfattar drygt 30 års yrkesverksamhet, merparten inom avancerad consulting, där denna verktygslåda har utvecklats och tillämpats. Utvärdering i efterhand av några tillämpningar visar relevans. För en del exempel som analyserats i avhandlingen, är de svagheter som påvisas sådana att global livsmedelsförsörjning bokstavligen hotas inom ett till tjugo år.