Text

Gunnel Östlund

+4616153604

gunnel.ostlund@mdh.se

Rum H458, Eskilstuna

Gunnel Östlund

Tjänster

Universitetslektor i socialt arbete

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för socialt arbete

Presentation

Mina forskningsprojekt är följande: 

Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar (DIG-Child). Projektet är treårigt (2019-2021) och finasierat av Forte samt bygger på ett samarbete med Kungsörs kommun och Akademin för innovation, design och teknik vid MDH. I projektet som bygger på barnutredarnas egen idé, har vi tillsamans med skolbarn utvecklat en digital applikation som nu prövas inom socialtjänsten. 

Psykisk hälsa unga (PHUK). Är ett flerårigt projekt (2017-2020) som finansieras av Eskilstuna kommun via det sociala kontraktet. Vi har inom projektet studerat högstadie flickor och pojkars psykiska hälsa med enkäter och intervjuer. Innevarande år följer vi implementeringen av modellskolor för jämställdhet i kommunen för att se om jämställdhetsarbete kan användas för att förbättra ungdomars psykiska hälsa. 

I följande projekt finns jag med som medarbetare:

Nära vård - Multiprofessionellt samordnade insatser i hemmet (Multi-SAM). Tvåårigt projekt (2018-2019) finansierat av Mälardalens kompetencentrum för hälsa och välfärd (MKHV). I de två sist nämnda projekten som rör äldre personer i eget boende samarbetar forskarna med Eskilstuna kommun.

Intensiv hemrehabilitering (IHR) ett fyraårigt projekt finansierat av MKHV (2015-2016) och Forte (2018-2019) där vi förnärvarande arbetar med publicering av RCT studien. Då de ingående kvalitativa studierna redan är publicerade. I de två sist nämnda projekten som rör äldre personer i eget boende samarbetar forskarna med Eskilstuna kommun.

 

Publicerade artiklar