Text

Annelie Gusdal

Annelie Gusdal

Tjänster

Universitetslektor

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik

Presentation

Arbetar som universitetslektor på Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på Mälardalens högskola sedan 2017. Jag undervisar inom Vetenskaplig teori och metod på Sjuksköterskeprogrammet, handleder examensarbeten på grund-, avancerad- och magisternivå samt har kursansvar för den fristående kursen Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa. Har nyligen utvecklat, och undervisar i, den nyinrättade Hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande omvårdnadsinsatser inom hälso- och sjukvård i hemmet på avancerad nivå. Under 2020 fortsätter min forskning i samarbete med Eskilstuna kommun där hälso- och välfärdsteknik testas och utvärderas i vård och omsorg om äldre personer med demens, samt forskning inom forskargruppen PrILiv (Prolonged Independent Living) i vilken en webbplattform utvecklas i syftet att minska äldre personers upplevelse av ensamhet.

Mellan 2012 och 2017 var jag doktorand i vårdvetenskap på HVV. Min avhandling Family caregiving for persons with heart failure handlar om situationen för anhöriga till personer med hjärtsvikt och anhörigas betydelse i sjuksköterskans omvårdnad vid hjärtsvikt. I den avslutande delen av forskningsprojektet testades sjuksköterskans "Hälsostödjande familjesamtal” med patienter och anhöriga via telefon. Dessa samtal visade sig vara ett sätt för sjuksköterskor att stödja och involvera familjen i sjuksköterskans omvårdnad vid hjärtsvikt.

Jag arbetade som legitimerad sjuksköterska mellan 1992 och 2014 varav de flesta åren som distriktssköterska inom basal och avancerad sjukvård i hemmet i Stockholm. Under dessa år hade jag även uppdrag på central nivå i landstinget som vårdutvecklingsledare för distriktssköterskor inom läkemedelshantering och sjukvård i hemmet. Har också en mångårig erfarenhet av förtroendeuppdrag i styrelser på lokal och nationell nivå i Distriktssköterskeföreningen och Region Stockholms läkemedelskommitté. Jag har en magisterexamen från Karolinska Institutet (KI) i folkhälsovetenskap med inriktning mot global hälsa. Min tidigare forskning vid KI handlade om adherens till läkemedelsordinationen bland de mest sjuka äldre och bland personer med hiv och aids.

 

Publikationer - Annelie K Gusdal 

 

Publicerade artiklar

Till toppen