Vad är ett exjobb?

Vid slutet av sin utbildning gör studenten ett självständigt arbete. Det kallas examensarbete eller uppsats beroende på ämnets inriktning och tradition. Här ska studenten använda sina kunskaper i praktiken, uppgiften ska därför stämma överens med studiernas inriktning.

 

Genom att låta en eller flera studenter genomföra sitt examensarbete inom din verksamhet får du möjlighet att få ett problem belyst från en annan synvinkel. Någon som med nya ögon inspirerar, kommer med idéer och kanske får dig att upptäcka nya möjligheter.

Studenterna är vana vid att ta initiativ, arbeta självständigt och kritiskt granska information. De har även med sig nya kunskaper som baseras på aktuell forskning. Dessutom är de och deras studiekompisar presumtiva medarbetare.

Ett exjobb som passar båda parter

Projektet kan bygga på ett förslag från ett företag, en myndighet eller annan organisation. Det kan vara problem, tankar eller idéer man vill att en student ska utveckla. För studenten är examensarbetet en möjlighet att få prova sina kunskaper under handledning. Det är också en möjlighet för studenten att få kontakter på arbetsmarknaden. Det ska finnas en handledare från högskolan och en på företaget. När studenten och företaget kommit överens om exjobbet ska handledaren från högskolan godkänna det.

Syfte med exjobb

De flesta högskoleutbildningar avslutas med ett examens- eller uppsatsarbete, vilket vanligtvis genomförs under 10 eller 20 veckor. Examensarbetet ska genomföras på vetenskaplig grund vilket i korthet innebär att det finns vetenskapliga källor som arbetet baseras på, att det finns en teoretisk modell i grunden för analys och att information samlas in och analyseras systematiskt. Genom att genomföra sitt examensarbete på ett företag, en kommun eller landsting blir studenterna bättre rustade för arbetslivet och du som uppdragsgivare får värdefull kunskap.

Under hur lång tid sker exjobbet?

Examensarbetet omfattar 10 eller 20 veckors heltidsstudier, motsvarande 15 eller 30 akademiska poäng och resulterar i en rapport/uppsats. Alla examensarbeten och uppsatser är unika projekt som gemensamt planeras av studenten, företaget/myndigheten och handledaren från högskolan. Det enda kravet är att arbetet ska leda fram till en rapport eller uppsats som blir godkänd av högskolan. Rapporten eller uppsatsen diskuteras under ett så kallat seminarium som är öppet för vem som helst att lyssna på. Vid seminariet avgör en examinator om arbetet ska godkännas.

Hur formulerar jag ett bra projektförslag?

Faktum är att det som är viktigast för studenten när man väljer sitt exjobb är inte hur själva arbetsplatsen ser ut. Om det är ett stort eller litet företag spelar inte så stor roll, bara man blir väl mottagen och omhändertagen. Det som är allra viktigast är att exjobbet känns spännande, innehåller en (intellektuell) utmaning för studenten och knyter an till studierna. Det behövs oftast inte så mycket text. Försök att formulera de frågor du vill ha svar på eller det problem du vill ha belyst på ett så enkelt sätt som möjligt. Exempel på projekt som kan fungera som exjobb är:

• Program- eller produktutveckling
• Analys av olika metoder och arbetssätt
• Marknadsanalyser och strategier
• Analyser av förändringsarbete

Ett bra sätt att få idéer och uppslag och för att se hur andra har gjort är att gå in på exjobbsdatabasen och titta på de förslag som ligger där.

Vad ska jag ställa upp med på företaget?

Studenten ska arbeta självständigt och utan påverkan. Vad han/hon behöver från företaget är bra förutsättningar för att kunna samla in information och underlag till sitt arbete. Det innebär till exempel att berörda medarbetare ställer upp på intervjuer och får lov att lämna sina arbetsuppgifter under tiden. Det kan också innebära att studenten deltar under möten eller andra aktiviteter samt får tillgång till material som berör genomförandet av exjobbet. I vissa fall kan studenten behöva en egen arbetsplats eller plats för att utföra tester/experiment.

Om studenten har en bra handledare på företaget ökar möjligheterna både för dig och för studenten att det blir ett bra resultat. Handledarens viktigaste uppgift är att visa intresse för det studenten arbetar med, visa studenten till rätta och ställa upp när studenten frågar om hjälp. Det är viktigt att den du utser till handledare själv är intresserad av att vara det. En ordentlig genomgång med handledaren innan studenten kommer är nödvändig.

Vilka krav kan jag ställa på exjobbet och studenten?

Som företagare är det du som äger frågeställningen, identifierar problemet och vet vad du vill ha ut av exjobbet. När du har fått en student till ditt företag måste ni sätta er tillsammans och forma exjobbet. Det är du som bestämmer inriktningen, men naturligtvis blir det lättare att nå ett bra resultat om du och studenten tillsammans går igenom

  • vad du vill ha gjort
  • varför
  • vad du förväntar dig att det ska leda till

När ni sitter tillsammans och formar exjobbet kan du på ett effektivt sätt begränsa arbetet, genom att berätta för studenten vad ni på företaget redan vet om problemet, vilka lösningar ni har prövat tidigare och vad ni tror skulle vara möjligt. Lägger du ner tid på detta i början får studenten djupare insikt i området och får på så sätt bättre förutsättningar att nå ett gott resultat. Man kan se det som en förhandling där inte bara företaget utan också studenten är med och formar projektet. Detta för att undvika orealistiska förväntningar från bådas sidor.

Kommer vem som helst att kunna ta del av resultatet?

Ett exjobb är en del av utbildningen och kan jämföras med ett avgörande prov som måste genomföras och godkännas. Därför måste exjobbet presenteras för högskolan i en given formell form, oftast som en skriftlig rapport. Rapporten eller uppsatsen som studenten skriver kommer att finnas tillgänglig på aktuell institution. Där kan vem som helst som är intresserad få läsa den.

Högskolorna har begränsade möjligheter att sekretessbelägga examensarbeten eftersom de lyder under offentlighetsprincipen. Därför är det viktigt att studenten och du redan vid planeringen av exjobbet tänker på att det kan komma att innehålla känsliga uppgifter som företaget vill sekretessbelägga. Ofta går det att lösa, till exempel kan de uppgifter som företaget inte vill offentliggöra svartmarkeras i rapporten eller läggas i en separat bilaga som inte bifogas det exemplar som lämnas till högskolan för arkivering.

Ett alternativ är att skriva två versioner av examensarbetet, en som lämnas till högskolan och en som lämnas till företaget. Dock måste man tänka på att den rapport som lämnas till högskolan ska gå att bedöma som ett examensarbete. Om du misstänker att resultatet kan förväntas bli hemligstämplat i sin helhet är det kanske inte lämpligt att utföra som exjobb.

Det viktiga är att du tänker igenom detta innan exjobbet sätts igång och att du, studenten och högskolan är överens om hur exjobbsresultatet ska hanteras. Naturligtvis får ni ta del av den formella rapporten, men en särskild presentation för företaget är ändå lämplig att föreslå studenten. Hur den presentationen ska göras är en sak helt mellan studenten och dig, det finns inga givna regler för det. För studenten är det positivt om resultatet uppmärksammas på något sätt i företaget, kanske vid en större sammandragning där flera i företaget får ta del av innehållet.

Hur kommer jag i kontakt med en lämplig student?

I exjobbsdatabasen kan du som uppdragsgivare själv annonsera förslag på exjobb genom att skapa ett användarkonto. Därefter loggar du in och beskriver vad du vill ha hjälp med, genom att fylla i ett webbformulär. Du väljer också att koppla ihop ditt uppdrag mot respektive utbildningsområde. Annonsen publiceras sedan efter en granskning av oss på Karriärtorget. 

Ett annat sätt är att du medverkar i någon av högskolans exjobbsdagar , där du kan söka studenter direkt på plats, eller att du deltar på högskolans arbetsmarknadsdag, Högvarv. Högvarv arrangeras av Studentkåren . Högvarv är upplagd som en mässa, där man som företag har möjlighet att marknadsföra sig i syfte att få studenter som gör exjobb, men till skillnad från exjobbsdagarna har du här möjlighet att också göra rekryteringar till exempelvis sommarjobb eller fasta anställningar. 

Kostar det något att ha en exjobbstudent?

De flesta högskolor och universitet har som policy att studenterna inte ska ha lön under tiden för ett examensarbete. Men ibland kan studenterna på eget initiativ begära att få lön och då är det en fråga mellan företaget och den enskilde studenten. Däremot är det brukligt att företaget står för kostnader i samband med utskick, en del resor och liknande.

Ju mer du involverar studenten i företaget desto större är möjligheten att studenten minns ditt företag som en positiv arbetsplats. En del företag försöker därför att erbjuda studenten att delta i mässor, kundbesök och annat som kan upplevas som en extra "bonus".

Varför ska jag ta mig an en student ?

Först och främst får du genom exjobbet förhoppningsvis hjälp med att lösa ett problem eller belysa en frågeställning. Men det finns fler fördelar med att samarbeta med studenter i exjobbsprojekt. Att ha en exjobbare är ett mycket bra sätt att marknadsföra företaget. Studenten är en potentiell framtida medarbetare. Om studenten är nöjd med företaget, får ditt företag gott rykte på skolan vilket medför att studenterna själva kontaktar företaget. Dessutom är det ett bra sätt att lära känna unga, välutbildade människor och se vad de kan. Det känns alltid lättare att anställa dem sedan om det skulle bli aktuellt.

Fler fördelar för företaget är att studenter kommer med nya, kreativa idéer eftersom de ser på problemen med andra ögon. De kan studera saker som inte blir av att företaget gör själva av olika anledningar. Att ha en exjobbare i företaget kan bli en kick för övrig personal då studenterna ser saker ur en annan vinkel och det de kan är teoretiskt underbyggt.