Forskning

I Tillväxtmotorns forskningsdel sätts fokus på små och medelstora företags tillväxt. Tillväxt är centralt för företag och näringsliv. Företag som fungerar växer, och genom tillväxt utvecklas såväl företag som samhälle. En mängd olika aspekter av företag är relaterade till tillväxt: mål, resurser, organisation, marknad och produkter. Tillväxtmotorn spänner över en bred uppsättning aspekter, med den röda tråden att de relateras till företags tillväxt.

De övergripande frågor som ställs i forskningsdelen av Tillväxtmotorn är: Vad driver tillväxt? Vad hindrar tillväxt? Hur når man tillväxt?                 
 
Projektet är centrerat kring en omfattande empirisk studie, designad för att generera data för vetenskapliga studier och samtidigt ge underlag för de deltagande företagen att förstå sin verksamhet och jämföra sig med andra. Denna dubbla nytta skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan deltagande företag och forskarna.

Studien kombinerar storskalig paneldata med djupdykningar samt nära kontakt med de deltagande företagen. Det möjliggör en bred och välgrundad kunskapsbas i kombination med fördjupning och återkoppling till deltagande företag. I återkopplingen är den nära integreringen med det tillväxtstödjande programmet inom Tillväxtmotorn viktig.
 

Att vara med i studien

  • Genom att vara med i studien får ditt företag en unik möjlighet att synliggöra faktorer som hindrar eller driver just er tillväxt.
  • Ditt företag blir analyserat av forskare med expertis inom olika områden och ett speciellt framtaget diagnosverktyg.
  • Genom Tillväxtmotorns olika delar kan ditt företag få hjälp med att göra en djupare genomlysning, analys och åtgärdsprogram.

 
Kontakta Tillväxtmotorns forskningsledare Cecilia Erixon för mer information!