Övningsförskolor och övningsskolor

MDH erbjuder lärarutbildning på flera nivåer - från förskola till gymnasieskola. Alla studenter på lärarutbildningen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sedan hösten 2014 utförs VFU:n på en så kallad övningsskola/övningsförskola. Där får studenten möjlighet att undersöka och pröva teorier i praktiken.

 

 

"På övningsförskolan som jag tillhör ses jag som en del av arbetslaget och min nära kontakt med min handledare gör att jag utvecklas mycket. Jag tycker även att det har varit positivt att vi har lärare som kombinerar lärarrollen med att arbeta i förskolan. De kan ge oss studenter mer konkreta exempel från den dagliga verksamheten på hur man kan arbeta med till exempel matematik i förskolan och vi får ta del av deras beprövade erfarenhet. Det har varit jättevärdefullt."

- Lotta Haraldsson, student på förskollärarprogrammet.

Försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor syftar till att höja kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genom att den koncentreras till färre skolor. På en övningsskola eller övningsförskola kommer det att finnas en hög koncentration av både lärarstudenter, förskolelärarstudenter och handledarutbildade handledare. Det gör att studenternas VFU blir en central del av den dagliga verksamheten på övningsskolan eller övningsförskolan.

Övningsskolor och övningsförskolor bygger på ett koncept med flera delar:

  • Flera studenter gör sin VFU på samma övningsskola/övningsförskola samtidigt så att de kan utbyta erfarenheter med varandra.  
  • Varje student får en handledare. Studenten tar del av handledarens långa erfarenhet och följer med i mötet med barn och elever. 
  • På varje övningsskola/övningsförskola ska det finnas minst sex utbildade handledare som arbetar tillsammans i ett handledarlag.    
  • Under VFU:n gör lärare från högskolan besök för att träffa studenter och handledare. De möts i seminarier och diskuterar lärandemålen för VFU:n från olika perspektiv.
  • Forskare från högskolan samverkar med övningsskolorna och övningsförskolorna i forsknings- och utvecklingsprojekt som både stärker forskningsbasen i lärar- och förskollärarutbildningarna samt verksamheten i förskolan och skolan.
  • I konceptet finns kombinationstjänster, det vill säga tjänster för förskollärare och lärare som undervisar på högskolan utifrån deras beprövade erfarenhet. 

 

 

Kontakt

Jessica Götberg

Projektledare / VFU -ansvarig