Utveckling, lärande och forskning - ULF

Mälardalens högskola, MDH, har skrivit under ett samarbetsavtal med Umeå universitet rörande ULF (Utveckling, Lärande och Forskning), försöksverksamhet med praktiknära forskning. Syftet är att vidareutveckla utbildningsvetenskaplig forskning mot att bli mer användbar som stöd i verksamhetsutveckling.

 

 

MDH har skrivit under ett samarbetsavtal med Umeå universitet rörande ULF (utveckling, lärande och forskning), försöksverksamhet med praktiknära forskning. Projektet pågår under 2019-2021 och omfattar 8 miljoner kronor, varav hälften från försöksverksamheten och hälften från Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Syftet är att vidareutveckla utbildningsvetenskaplig forskning mot att bli mer användbar som stöd i verksamhetsutveckling.

För att tydliggöra forsknings- och utvecklingsbehov samt ge forskare och lärare möjlighet att samverka kring identifierade behov krävs samverkan mellan skolhuvudman och lärosäte. 

Ömsesidighet och långsiktigt engagemang är ett förutsättning för dels forskning och utveckling, dels tillgängliggörandet av forsknings- och utvecklingsresultat både inom och mellan organisationer.

MDH har inom ramen för försöksverksamheten utgått från behov som på ett generellt plan uttryckts i den externa referensgruppen för övningsskolor. Det handlar om att stärka verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på vetenskaplig grund. VFU är redan en viktig del av lärarutbildningen där samverkan mellan skolhuvudman och lärosäte också är central. För att stärka samverkan är det också viktigt att studera själva processen att samverka, vilket också kommer att vara i fokus. Under våren 2019 kommer de olika delarna inom projektet att planeras mer i detalj för att sedan påbörjas under HT19.

Kontakt:

Tor Nilsson, vice akademichef,
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
e-post: tor.nilsson@mdh.se, ​tel 016-153419