Meningsfullhet som drivkraft för lärande

Tillsammans med Västerås stad och Köpings kommun genomför forskare från MDH ett projekt med fokus på hur skolor kan öka meningsfullheten som drivkraft för lärandet hos eleverna. Här svarar forskarna på frågor om projektet!

Vad handlar projektet om?

Vi ska utforska hur en ökad meningsfullhet i gymnasieskolans undervisning kan öka elevernas studiemotivation men också kvaliteten i lärandet. Med ökad meningsfullhet menas att undervisning och lärande i skolan riktas mot att elever kan och vill förverkliga till en högre grad sin mänsklighet och bidra till skapandet av en bättre värld. Elever ska i grupper identifiera och välja en utvecklingsmöjlighet i näromgivningen. Utifrån dessa utvecklingsmöjligheter ska handlingsprojekt utformas. Undervisningen ska riktas mot att göra det möjligt för elever att planera, genomföra och reflektera över sina utvecklingsprojekt. Det här innebär undervisning i relevanta processer, tematiskt och ämnesintegrerad undervisning av innehåll och coaching under processens gång.

Hur går projektet till?

Vi ska genomföra projektet genom aktionsforskning där högskolans forskare, övningsskolors lärare och elever samverkar för att utveckla en undervisningsmodell.

Vad hoppas ni kunna bidra med till skolornas utvecklingsarbete?

Vi hoppas kunna bidra till en ökad motivation hos elever genom att skolorna utövar sitt uppdrag holistiskt och till fullo som samhällsutvecklande bildningsinstitutioner, i stället för att de huvudsakligen satsar på att eleverna ska nå de ämnesmässiga kunskapsmålen med ett samhällsekonomiskt högsta ändamål främjat med företagsmässigt tänkande.

Medverkande forskare

Kamran Namdar, universitetslektor i pedagogik

Anna Haglund, universitetsadjunkt i pedagogik