Framtidens lärarprofession med fokus på digitalisering

FoU-programmet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola (2018-2021) organiseras inom ramen för MKL och Samhällskontraktet. FoU-programmet ska i samproduktion med förskolor och skolor genomföra praktiknära forskning och utveckling utifrån verksamheternas behov med fokus på digitalisering.

Fokusområden och inriktningar

Programmets övergripande fokusområde är digitalisering med tre tillhörande inriktningar förskolans utmaningar, lärares ledarskap samt organisering, ledning och styrning.

Forskningsprojekt inom FoU-programmet

Under våren 2019 beviljade MKL:s styrgrupp medel till tre forskningsprojekt som ska främja digitaliseringen i förskola och skola. De projekt som har beviljats medel (2 mnkr vardera) är följande:
 
  • Digitala verktyg och differentierad undervisning i region Sörmlands tidiga skolår: Ett storskaligt utvecklings- och forskningsprojekt för lärarprofessionen i framtidens förskola och skola. Huvudsökande: Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik vid MDH.
  • Mot digitalisering i undervisning och lärarutbildning: främjande av lärarprofession och lärares ledarskap i klassrummet genom digitaliserade reflexiva praktiker. Huvudsökande: Olcay Sert, universitetslektor i engelska vid MDH.
  • Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår, F – 3. Huvudsökande: Gunilla Sandberg, professor i specialpedagogik vid MDH.

Mål 

  • Kompetensförsörjningen är säkrad genom rekrytering till lärarutbildningen och till tjänster i förskola, skola och högskola.
  • Förskollärare/lärare som examineras från MDH har digital kompetens och är rustade för framtidens lärorganisation och för att arbeta i en skola på vetenskaplig grund.
  • Lärare i förskola, skola och högskola har excellent digital kompetens och förutsättningar (t.ex. organisatoriskt) och förmåga att leda och organisera undervisning barn, elever och studenter.
  • Skolhuvudmän har förmåga att styra och organisera utifrån de förskollärar- och lärarresurser man har.
  • Skolans olika nivåer har utvecklat en styrkedja för digitaliseringsarbetet.