Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner – HV3D

Det övergripande syftet är att arbeta fram en sammanfogad modell som kan användas för att visa på om en form av hälso- och välfärdsteknik och välfärdsteknik lösning ger möjliga kvalitativa, kvantitativa effekter.

KÖP-projekt – KunskapsÖversikter för Praktiker

Syftet med KÖP-projekten är att med en omfattande kunskapsöversikt identifiera och prioritera kunskapsbehov för praktiker inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Elektrodress kan ge barn större rörelsefrihet

Ett nytt forskningsprojekt undersöker och skapar ny kunskap inom habiliterings- och hjälpmedelsområdet för behandling av spasticitet. Syftet är att undersöka möjligheten att ge barn med cerebral pares större rörelsefrihet och självständighet.

Webbplattform för att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet

Multiprofessionellt samordnade insatser - för en personcentrerad vård i hemmet av multisjuka äldre -