FÖRST- Föräldrastöd

FÖRST är ett forskningsprojekt om föräldrar som brister i sin roll som vårdnadshavare. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska verktyg i det sociala omsorgsarbetet för att stödja och förbättra föräldrars omsorgsförmåga.

Ur FÖRST har det vuxit fram ett arbetsverktyg som är ett reflektions- och självutvecklingsinstrument för behandlare och myndighetspersonal som arbetar med föräldrar.

Nätutbildningen: Arbetsverktyg för relationsbyggande bemötande

Nätutbildningen har intentionen att du ska kunna börja använda arbetsverktyget i ditt föräldraarbete och består av filmer, en rapport och arbetsverktygsdokument.

Citat om arbetsverktyget

Arbetsverktygets användbarhet har tidigare testats i en mindre studie på en familjeverksamhet inom Socialtjänsten där två familjestödjare använde det under 10 veckor i sitt föräldraarbete. Några citat om arbetsverktyget från familjestödjarna:

”Jag blir medveten om vad jag gör och när jag gör det. Mitt bemötande blir mer konkret.”

”Jag lägger ner mer tid på att fundera över vilka frågor jag ställer till föräldrarna. Det är jobbigt men det är positivt, inte negativt. Jag tänker t.ex. på hur jag ska bemöta föräldern som individ. Jag frågar hur hon mår och hur barnen mår. Jag tänker också mer på mitt bemötande mellan mina möten än vad jag gör annars.”

”När jag sätter ord på vad jag gör och upptäcker olika sidor av mitt bemötande kan jag få in mer och mer handlingssätt i kontakten med föräldern.”

Under hösten 2017 testas arbetsverktyget i en större personalgrupp på 30 personer.

Projektgrupp

Projektledare
Docent Jonas Lindblom

Johan Lindström och Kerstin Eriksson, Eskilstuna kommun
Yvonne Pettersson och Helene Karlsson, Västerås stad

Bakgrund till projektet

Inom kommunernas socialtjänst finns en växande grupp med föräldrar som behöver stöd i sin vardag. Förhållandet upptäcks ofta när insatser sätts in vid problem relaterade till barnet, då det uppdagas att barnets föräldrar uppvisar brister. Gemensamt för föräldrarna är att de inte uppfyller de förväntningar på föräldraskap som ställs. Föräldrar med dessa svårigheter är en växande grupp. 

– Det finns idag inget bra verktyg för hur yrkesverksamma inom socialtjänsten bör arbeta med sitt bemötande och på så vis bygga hållbara relationer med föräldrar. Många gånger tenderar man att tillskriva föräldrar kognitiva svårigheter, där familjebehandlarnas traditionella metoder inte uppfattas fungera. Föräldrar med kognitiva svårigheter är dock en både heterogen och diffus grupp. Det är därför viktigt att man bemöter föräldrarna som unika personer med individuella problem och strategier, säger Jonas Lindblom, docent inom sociologi.