Tidigare samverkanscheckar

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) beviljade bidrag till tre intressanta och viktiga samverkans- och forskningsprojekt 2015. Bidraget delas ut för att uppmuntra till samverkan inom området hälsa och välfärd.

Följande projekt fick bidrag i form av samverkanscheckar 2016:

Kompetensutvecklingsinsats inför skapande av Måsta Ängs akademiska vård- och omsorgsboende

Organisationer: Samarbete mellan Eskilstuna kommun, vård- och omsorgsförvaltningen och MDH, akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV).
Deltagare: Malin Strandberg, utvecklare på Eskilstuna kommun (projektledare), Monica Lehtonen, Monija Johansson och Lena Norrman, enhetschefer på Måsta Ängs vård- och omsorgsboende och Malin Hammarbäck och Karin Johansson, universitetsadjunkter vid Mälardalens högskola.
Syfte: Skapa en uttalad kunskaps- och värdegrundsplattform inför kommande kvalitetsarbete där vi tillsammans arbetar med och utvecklar en bas för god verksamhet inom äldreomsorgen, utvecklingen av en förändringsbenägen enhet som möjliggör ökad vård- och omsorgskvalitet.
Genomförande: Utbildningsinsats för ca 80 anställda med fyra workshops där nummer tre och fyra ingår i projektet. Workshop nummer tre omfattar evidensbaserad vård och vårdvetenskapliga begrepp samt dess betydelse för en god vård. I workshop fyra sker en bearbetning av forskningsprocessen och dess anknytning till vårdprocessen samt kritisk granskning och vikt av kvalitetssäkring.

Samarbete med Eskilstuna kommun och Västerås stad om ensamkommande barn

Deltagare: Mehrdad Darvishpour, Ildikó Asztalos Morell och Mohammadrafi Mahmoodian
Syfte: Att bidra till att öka kvaliteten i verksamhet, utbildning och forskning angående ensamkommande barn inom områdena hälsa och välfärd. Genom att ordna ett antal möten med fokusgrupper inom Eskilstuna kommun och Västerås stad vill vi förankra vår forskningsidé i deras praktik och samtidigt få återkoppling. Samverkanssatsningen avslutas med en rapport med förslag för vidare samarbete.
Mål: Det kortsiktiga målet med projekten är att gemensamt identifiera problemområden för vidare samarbete. Vi kommer även att föreslå ett långsiktigt samarbete kring en forskningsplan och forskningscirkel angående bemötande, omhändertagande, uppföljning och etablering av ensamkommande barnen.

Se rapport från projektet (pdf 685 kB)

Samband mellan depressiva symtom och ungdomars föräldrarelationer

Deltagare: Birgitta Kerstis, med dr. och universitetslektor, akademin för hälsa, vård och välfärd, MDH, Cecilia Åslund, docent och forskare, centrum för klinisk forskning, Region Västmanland och Karin Sonnby, med dr. och överläkare barn och ungdomspsykiatrin, Region Västmanland/skolöverläkare, Västerås stad.
Om projektet: Projektet ska undersöka eventuellt samband mellan depressiva symtom och ungdomars föräldrarelationer. Tidigare forskning har oftast fokuserat på relationen till mamman men i denna studie kommer relationen till både mamman och pappan att utvärderas.
Syfte: Att undersöka hur kvalitén (mätt som trygg/otrygg anknytning) på tonåringars relation till sina mammor och pappor är associerat med risken för depressiva symtom.
Förväntat resultat: Resultaten kan bidra med ny kunskap om ungdomars relationer till sina föräldrar och vilken betydelse den har för ungdomars depressiva symtom. Dessutom vill projektet bidra med kunskap gällande om ungdomar till icke svenskfödda föräldrar har ökad risk för depressiva symtom jämfört med ungdomar med svenskfödda föräldrar. Resultaten kan även bidra med underlag för planering av hälsofrämjande insatser till ungdomar.

Se rapport från projektet (pdf 254 kB)

Samverkan för ökad fysisk aktivitet för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Deltagare: Marie-Louise Södersved Källestedt, utbildningsledare, medicine doktor, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland. Liselotte Lüdtke, leg. fysioterapeut, Rehabenheten Medicin, Region Västmanland.
Om projektet: Projektet ska undersöka om accelerometermätare kan vara användbart i primärvård för att bedöma och öka fysisk aktivitetsnivå hos personer med KOL grad 2-4. Tidigare forskning belyser att personer med KOL är fysiskt inaktiva.
Syfte: Att med en pilotstudie undersöka om accelerometer kan vara ett kliniskt användbart instrument att använda i primärvård.
Förväntat resultat: Resultatet i pilotstudien kan ligga till grund för vidare studier i området och om pilotstudien visar att accelerometri är kliniskt användbart i primärvård, kan det komma till gagn för flera personer med KOL i syftet att utvärdera och öka aktivitetsnivån i vardagen. En ökad aktivitetsnivå innebär förbättrad livskvalitet för den enskilde, minskad risk för att få en försämringsperiod i sin KOL-sjukdom samt minskad risk för sjukhusinläggning och för tidig död.

Se rapport från projektet (pdf 739 kB)

Följande projekt fick bidrag i form av samverkanscheckar 2015:

Bostad först – modell för boendestöd och uppföljning

Deltagare: Patrik Kalander, Västerås stad, Gunnel Östlund, MDH och Åse Björkman, MDH
Syfte: Skicka in ansökan till regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (EPN) gällande följeforskning i projektet samt samarbete med HVV:s adjunkt och magisterstudent Åse Björkman och handledare Mats Blid från Mittuniversitetet.
Aktiviteter: Färdigställa ansökan till EPN samt seminarium med Mats Blid.
Förväntat resultat: Godkänd EPN samt genomfört seminarium.

Projekt Fristadshus – lärande utvärdering

Deltagare: Sofia Eriksson, Eskilstuna kommun och Nicolai Astrup, MDH
Syfte: Beskriva olika typer av programlogik med inriktning socialt arbete.
Aktiviteter: Genomföra en mindre kunskapsöversikt.
Förväntat resultat: Ett utvärderingsverktyg som ger möjlighet att analysera och tydliggöra huvuddragen i en verksamhet. Det kan t.ex. handla om aktiviteter och resurser som man behöver eller resultat och effekter i ett projekt.

Högskolemässig och kvalitetssäkrad VFU i fysioterapeutprogrammet

Deltagare: Johan Moberg, MDH, Kristina Holmberg, Landstinget Västmanland och Karin Björkryd, Eskilstuna kommun
Syfte: Inleda en utvecklingsprocess för att kvalitetssäkra högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Aktiviteter: Nationell kartläggning av hur fysioterapeutprogram i Sverige arbetar med att, tillsammans med VFU-kliniker, kvalitetssäkra student, handledare och enhetschef i VFU. Workshop med referensgrupp från regionen för att bearbeta förutsättningar för möjlig implementering av en framtida modell för högskolemässig och kvalitetssäkrad VFU i fysioterapeutprogrammet på MDH.
Förväntat resultat: Kartläggning av om det finns någon VFU-klinik som har utvecklat styrmedel för att kvalitetssäkra högskolemässighet av handledare i VFU. Sammanställning av uppfattningar från referensgrupp vad gäller behov och möjligt genomförande av en kvalitetssäkringsmodell för VFU i regionen.

Samtliga projekt fick samverkans- och utvecklingsbidrag, så kallade samverkanscheckar, värda 50 000 kronor. Samverkanscheckarna syftar till att öka kvalitetsutvecklingen inom området hälsa och välfärd och är en del i arbetet med att nå MKHV:s övergripande mål om att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd hos MKHV:s partnerorganisationer.