Samverkanscheckar 2018

Följande projekt beviljades samverkanscheckar 2018.

Heja oss

Målet är att personerna i målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning ska få ökad kunskap om kost och träning och dess inverkan på kroppen, samt psykisk hälsa. Projektet ser behov av tidiga insatser för att målgruppen ska ha möjlighet att förebygga eventuell framtida ohälsa uppkommen på grund av kunskapsbrist och brist på rätt stöd kring detta. Att redan i yngre år ha förmågan att leva hälsosamt och ha med sig kunskapen kring hälsosamma vanor genom livet.

Deltagare

Eskilstuna kommun, LSS-boende enhet 4 (Paola Solano E) och Region Västmanland kompetenscentrum för hälsa (Madelen Lindquist)

Välfärdsteknik för att förebygga ensamhet hos äldre personer

Målet är att inhämta fördjupade kunskaper om ensamhet, risker med ensamhet och att genomföra en kartläggning över forskning kring välfärdsteknik för att förebygga och minska ensamhet hos äldre personer.

Deltagare

Forskargruppen PriLiv (Petra v Heideken Wågert), Eskilstuna kommun VoF (Åsa Tavemark) Västerås staf SNF (Ann Östling och Christina Becker)

Trygg anknytning till mamman respektive pappan utgör skyddsfaktorer mot att uppvisa mobbingbeteende

Målet är att undersöka om trygg anknytning till mamman respektive pappan utgör skyddsfaktorer mot att uppvisa mobbingbeteende.

Deltagare

Birgitta Kerstis, MDH, Cecilia Åslund, CKF Region Västmanland, Frida Dahlbäck, Psykolog, BUP Mellanvård NO, Stockholms läns landsting, Karin Sonnby, Med dr, Överläkare BUP, Barn och ungdomspsykiatri, Region Västmanland/ Skolöverläkare, Västerås stad

Skolbaserad intervention för att främja ungdomars psykiska hälsa – en genomförandestudie

Projektet är en genomförandestudie av en skolbaserad intervention som syftar till att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar. Projektets specifika frågeställningar omfattar:

1. Att utveckla en skolbaserad lösningsfokuserad intervention som syftar till att främja den psykiska hälsan.

2. Att ur ett processperspektiv identifiera möjligheter och hinder i förankrings- och implementeringsprocessen.

3. Att utvärdera själva genomförandet av den skolbaserade interventionen.

Deltagare

Peter Larm, MDH och Fredrik Söderqvist, Kompetenscentrum för hälsa (KCH), region Västmanland.