FoU-medel till samverkansprojekt

Under förutsättning att Samhällskontraktets styrelse beviljar MKHV:s budget för 2019 och 2020 utlyser MKHV FoU medel för 2019 (1 800 000 kr) och 2020 (2 800 000Kr). Medel kommer att tilldelas minst två FoU projekt.

Utlysningen av FoU-medel är en del i arbetet med att nå MKHV:s övergripande mål om att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom områdena barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt äldre inom området hälsa och välfärd.

Utlysningen sker i ett tvåstegsförfarande där en skiss (omfattande en A4, se mall nedan) skickas in med deadline 1 november 2018. MKHV:s styrgrupp kommer därefter att välja ut några skisser som erbjuds möjlighet att skriva en fullständig ansökan med deadline 13 december 2018.

Viktiga datum

Deadline skiss: 2018-11-01

Besked om skissen beviljas att utvecklas i en fullvärdig ansökan: 2018-11-14

Deadline fullvärdig ansökan: 2018-12-13

Besked om beviljad fullvärdig ansökan:2018-12-22

Skissen

Skissen ska skrivas enkelt och ge MKHV:s styrgrupp möjligheter att välja ut bra och intressanta projektidéer som kan erbjudas att gå vidare med att skriva en fullvärdig ansökan. Om projektgruppen inte har deltagande forskare, kan stöd i skrivprocessen ges om projektet erbjuds att skriva en fullvärdig ansökan.

1. Skissen ska beskriva ett område, problem eller frågor som kan lösas/besvaras i ett långsiktigt FoU projekt (2019-2020). Projektet bör starta senast i maj 2019 och ska avslutas senast i december 2020.

2. Projekten ska syfta till att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom hälsa och välfärd inom något av områdena:

  • barn och unga
  • personer med funktionsnedsättning
  • personer med psykisk ohälsa
  • äldre

3. Minst ett av nedanstående perspektiv ska ingå i projektskissen:

  • ekonomiskt perspektiv,
  • delaktighet,
  • internationalisering,
  • nyttogörande (implementering) eller
  • hälso‐ och välfärdsteknik (digitalisering).

4. Minst två av Samhällskontraktets parter ska finnas med i ansökan/skissen: Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Landstinget Sörmland, Västerås stad och Mälardalens högskola.

5. Projekten bör ha någon form av delat projektledarskap, dvs projektledare från minst två av sökande parter, ange om möjligt tilltänkta projektledare i skissen.

6. Projektens budget får inte överstiga 900 000 kr för 2019 och för 2020 är övre gränsen för budget 1 400 000 kr

7. Om projekten har kompetensutvecklande innehåll eller professionsinriktning ska denna omfatta någon av professionerna och/eller professionsutbildningarna: fysioterapeut, socionom och sjuksköterska (inklusive specialistsjuksköterskor) eller kombination av dessa.

8. Skissen ska skrivas i denna mall: Formulär skiss MKHV 2019-2020 (docx 122 kB) . Alla fält ska vara ifyllda.

9. Skissen ska kompletteras med intyg där närmaste chef till vardera projektledare intygar att projektskissens innehåll har ett innehåll som främjar hög kvalitet i aktuell verksamhet, utbildning eller forskning inom hälsa och välfärd där sökande är verksamma. Använd denna mall: Mall intyg skiss MKHV 2019-2020 (docx 113 kB) som underlag för det efterfrågade intyget.

Om steg två i utlysningsprocessen

Vid projektskisser som erbjuds möjlighet att skriva fullvärdig ansökan, gäller följande (projektskisser som erbjudes dessa möjligheter kommer att få projektspecifika instruktioner):

1. Projektet ska utvecklas med en bakgrundsbeskrivning som mer omfattande framställer vad som ska göras, varför det ska göras och hur det ska genomföras och en beskrivning över vad som är gjort inom området. Det kommer att finnas en mall för detta.

2. Gäller det ett forskningsprojekt ska sökande redogöra för en plan hur externa forskningsmedel skall sökas inom projekttiden. Därtill ska forskningsetiska aspekter tydliggöras.

3. Projektet ska ha en budget med lönekostnader och specificerade övriga kostnader (resor, konferenser, etikansökan, materialkostnader, möteskostnader etc.)

4. Ansökan ska kompletteras med intyg från närmaste chefer som intygar projektets genomförbarhet, gällande personalresurser och budget.

5. Om projektet ej har forskare som deltagare, kan stöd i skrivprocessen erbjudas.

6. Finns behov kan MKHV hjälpa till att ”mäkla” projektpartners.