Framtidens arbetsmarknad

Enligt en prognos kommer vartannat jobb att automatiseras inom 20 år. Det innebär att många jobb i regionen försvinner eller omvandlas. Inom det fleråriga projektet (2015-2017) Framtidens arbetsmarknad undersökte Eva Lindell, lektor i företagsekonomi, hur arbetsmarknaden i Sörmland och Västmanland påverkas av utvecklingen. Genom projekttiden genomfördes ett tiotal workshops baserat på studien i olika sammanhang och resultaten spreds i massmedia: radio, dagspress och fackpress.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos står bland annat tillverkningsindustrin, som är viktig för regionen, i fokus för den försvagade arbetsmarknaden. Branschen som sådan ökar samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar vilket kan drabba ytterligare branscher. Samtidigt som digitaliseringen ökar, ökar även globaliseringen och till följd av det ökar arbetsmarknadens flexibilisering. Företag flyttar sina verksamheter till andra kontinenter där tillgången till kompetens är högre än i vår region. Oron för att bli av med arbetet ökar i hela Europa och särskilt utsatta är lågutbildade, yngre, invandrare och kvinnor.

För att stå rustade inför framtiden tog Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland och Landstinget Sörmland hjälp av forskaren Eva Lindell. I det fleråriga projektet Framtidens arbetsmarknad arbetade hon fram information om hur arbetsmarknaden i regionen påverkas av digitaliseringen, globaliseringen och flexibiliseringen.

– Tanken var att de rapporter som producerades i projektet skulle kunna användas som underlag för diskussioner kring arbetsmarknadsfrågor hos tjänstemän och politiker i Sörmland och Västmanland. Med hjälp av den här typen av forskning kan vi få svar på hur vi kan möta utmaningarna i framtidens arbetsmarknad, säger Eva Lindell.


Projektets innehåll

Under projektets gång genomfördes:

  • en kunskapsöversikt över hur framtidens arbetsmarknad beskrivs i vetenskaplig litteratur,
  • en studie över den bild som massmedia målar upp av framtidens arbetsmarknad,
  • en intervjustudie med centrala aktörer inom Mälardalsregionen