Arrangemang

Inom Hållbar samhällsutveckling hålls arrangemang i olika former där vi möts för att diskutera aktuella och gemensamma frågor.

Inbjudan till workshop med MEMOS - Mälardalen Emot Segregation

Som en del av Samhällskontraktets uppdrag vill vi bjuda in till en workshop för att utveckla ett gemensamt projekt som handlar om hur vi skapar förutsättningar för att bryta segregation genom bättre samverkan.

Läs mer och anmäl dig till workshopen

14 och 15 mars 2018: Nyanlända ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling - möjligheter och utmaningar

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt vid MDH, inom ramen för Samhällskontraktet, där forskarna, tillsammans med regionen, belyser nyanlända och ensamkommande ungdomars situation. Den 14 och 15 mars presenterades de resultat som man hittills har kommit fram till, vid en konferens på högskolan.

Läs mer om konferensen 14 och 15 mars

24 januari 2018: Mälardalen – först i Sverige med basinkomst

Representanter från Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Landstinget Sörmland och MDH samlades för att diskutera om basinkomst, d v s en icke-villkorad ersättning baserad på medborgarskap, kan vara framtiden för Mälardalen och Sverige. Även studenter från MDH:s statsvetarprogram deltog.

I en kort film ger Magnus Hoppe, delprocessledare för samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling inom Samhällskontraktet, ett av sina resonemang om basinkomt.

Magnus Hoppe om basinkomst

9 maj 2017: Digitaliseringens konsekvenser för arbetsliv och arbetsmarknad

Dagen bjöd på föreläsningar, workshop och diskussioner kring förändringar, utmaningar och möjligheter med utgångspunkt i digitaliseringens konsekvenser för framtidens arbetsliv och arbetsmarknad.

Samlade presentationer från tankesmedjan 9 maj 2017 (pdf 3,1 MB)

16 maj 2017: Medborgardialog

Tankesmedjan skapade en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i
medborgardialogfrågor mellan forskare, politiker och tjänstemän i Mälardalen. Dagen bjöd bland annat på forskarpresentationer, praktiska exempel och en gemensam workshop.

Eva Lindells presentation 16 maj 2017 (pdf 3,1 MB)

Joakim Johanssons presentation 16 maj 2017 .potx (potx 13,1 MB)

Ingemar Elanders reflektioner 16 maj 2017.pdf (pdf 619 kB)

1 juni 2016: Inspirationsdag om social hållbarhet

Inspirationsdagen fokuserade på social hållbarhet och innehöll föreläsningar såväl som diskussioner med forskare och tjänstemän från Samhällskontraktets medverkande parter. Forskarna Eva Gustavsson och Erik Hysing från Örebro universitetet resonerade kring vad social hållbarhet betyder och om hur politikers tjänstepersoners strategiska agerande, resursmobilisering och samspel med andra aktörer bidrar till offentliga organisationers arbete med frågor som rör hållbar utveckling. Det fanns också tillfälle för deltagarna att tillsammans diskutera dessa frågor.

Tjänstemännens makt och inflytande i lokal miljöpolitik - Erik Hysing (pptx 1,7 MB)

Social hållbarhet som vision och praktik - Eva Gustavsson (pptx 3,7 MB)