Lärarpraktiker online/offline (LOOP)

”LOOP” är ett ettårigt projekt med syfte att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Projektet kommer att studera lärares kontakt med elever i fysiska klassrum och jämföra det med den kommunikation de har med eleverna via lärappar och i sociala medier.

Trots stort intresse i den pågående digitaliseringen av skolan råder brist på kunskap om hur sociala medier och lärappar används i undervisning. Projektet Lärarpraktiker online/offline (LOOP) syftar till att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i det fysiska och virtuella klassrummet.

Projektets mål är att forskare från Mälardalens högskola i samverkan med skolor i Västmanland tar fram ny kunskap kring vilka möjligheter till deltagande och lärande som lärares användning av sociala medier och så kallade lärappar öppnar upp. Studien baseras på observationer i fysiska klassrum och i virtuella klassrum som administreras via lärappar i årskurs 7-9.

Resultaten kommer spridas genom skriftliga rapporter, konferenser och webbinarier till lärare, skolledare och andra aktörer med intresse för digitalisering av skola och språkutveckling. Projektet pågår under 2016–2017.

Projektet samfinansieras av Mälardalens högskola och Länsstyrelsen i Västmanland och genomförs inom ramen för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) och Arenan för hälso- och välfärdsteknik. Forskningen kommer att bedrivas i samverkan med skolor i Västmanland.

 – MDH:s projekt bidrar i hög grad till skolutveckling och samverkan mellan högskola och skolor i länet, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Denna sida kommer att uppdateras löpande kring aktuella händelser i projektet. 

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap. Läs mer www.mdh.se/mkl och www.facebook.se/mklmdh