Mälardalens högskolas logotyp

Text

Datum 2021-09-03
Artikeltyp Aktuellt

Ta hjälp av våra studenter

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Här ger vi en översikt över de möjligheter som finns på kursnivå att jobba tillsammans med oss och att ta hjälp av våra studenter; i form av gästföreläsningar, examensarbeten, workshops och VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Industriell ekonomi och organisation:


IEO108 – Introduktionskurs i industriell ekonomi

Omfattning: 7,5 hp
Tid: Period 1 (höstterminen)
Lästakt: 50%
Utbildningsnivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Studieort: Eskilstuna

Beskrivning av kursen:

Vilka studenter läser kursen? Förstaårsstudenter vid civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Moment där det finns möjlighet till samverkan: Låta er verksamhet undersökas i ett studentarbete som sedan redovisas i en liten rapport samt muntlig presentation.

Vad behöver ni som företag göra? Låta er intervjuas (vanligen en intervju, ibland två stycken intervjuer.)

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Eftersom studenterna har begränsat med tid för uppgiften och går första terminen brukar det inte finnas någon forskningsfråga för rapporterna, utan fokus ligger på att besvara en fråga åt företaget. Frågeställningarna brukar handla om ni som företag ser någon särskild utmaning (t.ex digitalisering, globalisering etc.) som studenterna presenterar förslag på lösning/åtgärd på. Grundnivå.

Vilka företag passar detta? Teknikintensiva företag (eftersom det är ingenjörsstudenter), storlek spelar ingen roll.

Kontaktinformation

Programkurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod IEO304

Beskrivning av kursen:
Syftet med kursen är dels att med stöd i teori utveckla en praktisk förståelse för och färdigheter inom teknikbaserat socialt entreprenörskap och innovation, och dels göra studenterna medvetna om samhällets hållbarhetsaspekter och vilken samhällsomvandlande roll de kan spela som ingenjörer. Kursen anlägger ett entreprenöriellt förhållningssätt till utveckling och lärande där studenterna själva får driva ett projekt med inriktning mot socialt entreprenörskap och samhällelig nytta. Varje projekt tillåts utveckla sig efter sina egna förutsättningar och alla typer av företag och organisationer är välkomna att kroka i studenternas projekt och kursen när, var och hur det passar. Med kursen vill vi skapa möjligheter för studenterna och engagerade företag att gå från ord till handling och engagera sig i olika samhällsproblem samt skapa nytta och värde för utsatta grupper eller vad nu projektet går ut på.

Vilka studenter läser kursen?
Kursen läses av femte och sista årets ingenjörsstudenter på programmet för industriell ekonomi (indek). Studenterna kommer från tre olika ingenjörsinriktningar i form av 1) Energi, 2) Produkt- och processutveckling samt 3) Datavetenskap.

Moment där det finns möjlighet till samverkan:
PRO1, Projektarbete, 5hp. Projektarbetet är inriktat mot det praktiska spåret av kursen och innebär att varje student tillsammans med några kursare skall använda sina olika tekniska (och andra) färdigheter för ett socialt ändamål. Målet är att driva en utvecklingsprocess så långt det bara går, och under tiden utveckla en praktisk baserad entreprenöriell kompetens.

Vad behöver ni som företag göra?
Ta kontakt med kursledningen för att diskutera hur vi på bästa sätt samverkar kring kursens och era mål. Det vi gärna ser är företag som vill engagera sig i frågor om hållbarhet och social nytta, samt håller vad de lovar relativt studenterna i kursen. Man skall också vara intresserad av det entreprenöriella, det vill säga att istället för att planera allt för mycket vara bekväm med att låta idéer, projekt och nätverk utveckla sig efter sina egna förutsättningar.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med?
Utveckla ert eget förhållningssätt, profil och engagemang i sociala frågor samt tillsammans med studenterna utveckla nya entreprenöriella kompetenser.

Vilka företag passar detta?
Alla företag eller organisationer som på något sätt vill göra skillnad och hjälpa till med att bygga ett hållbart samhälle.

Kontaktinformation:

Kurs
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod IEO102

Beskrivning av kursen: Kursen syftar till att studenterna utvecklar förståelse för området industriell marknadsföring i relation till utveckling och styrning av industriella system och värdeskapande processer. Detta görs genom att både grundläggande och samtida ansatser och modeller introduceras och därefter används för att värdera, modellera och effektivisera olika värdeadderande processer och relationer mellan komponenter/verksamheter i industriella system. Studenterna ges också möjlighet till reflektion kring ingenjörernas roll i typiska situationer relaterade till industriell marknadsföring. Slutligen har kursen också som syfte att träna studenterna att skriftligt redogöra för olika begrepp och modeller samt deras begränsningar.

Vilka studenter läser kursen? Årskurs 2 (från och med 2022 årskurs 3) på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (INDEK)

Moment där det finns möjlighet till samverkan: Studenterna ska analysera en värdekedja och ge förslag till förbättringar.

Vad behöver ni som företag göra? Ha tid att prata med studenterna och svara på frågor.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Få en möjlighet att genomlysa en del av verksamheten.

Vilka företag passar detta? Företag som inte är så stora att de själva jobbar kontinuerligt med sådana saker.

Kontaktinformation:

Företagsekonomi:

 

Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod FOA324

Beskrivning av kursen:
Syftet med kursen är att ge studenten en överblick av de olika internationella miljöer som ett företag verkar i och tillhandahålla verktyg för att hantera de frågor som uppstår i företagets internationella sammanhang. Detta inkluderar att förstå hur företag hanterar lokala och globala marknadsföringsstrategier, hur de organiserar sin interna verksamhet, samt hur de använder strategi för att konkurrera på globala och lokala marknader.

Vilka studenter läser kursen? I huvudsak studenter på Magisterprogrammet International Marketing.

Moment där det finns möjlighet till samverkan: Studenterna skriver ett projekt där de ska göra en marknadsplan för internationalisering av ett företag.

Vad behöver ni som företag göra? Ha tid att bli intervjuade av studenterna.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Få en analys av en potentiell målmarknad utförd.

Vilka företag passar detta? Företag som är i ett skede att internationalisera sig eller vill in på en ny marknad.

Kontaktinformation:

Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod FOA325

Beskrivning av kursen:
Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper i aktuella frågor som rör konsumentmarknadsföring. Studenten ska lära sig att undersöka olika aspekter av konsumentbeteende och kunna analysera insamlad data. Pedagogiken är uppbyggd för att stimulera ett interaktivt förhållningssätt och består av bla. muntliga och skriftliga presentationer, kritiskt och analytiskt tänkande, informationssökning, granska material och grupparbete.

Vilka studenter läser kursen? I huvudsak studenter på Magisterprogrammet International Marketing.

Moment där det finns möjlighet till samverkan: Studenterna skriver ett projekt där de ska göra en marknadsföringsplan för en viss målgrupp.

Vad behöver ni som företag göra? Ha tid att bli intervjuade av studenterna.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Få en analys av en potentiell målgrupp utförd.

Vilka företag passar detta? Företag som är i ett skede att internationalisera sig eller vill in på en ny marknad.

Kontaktinformation:

Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod FOA245

Beskrivning av kursen:
Genom diskussion, litteratur och affärssimulering är kursens avsikt är att utveckla studentens förmåga att utföra en marknadsbaserad analys. Kursen ämnar därför ge bred kunskap om, och pröva, hur marknadsföring och koncept appliceras i praktiken.

Syftet med kursen är således att utveckla studentens analytiska förmåga att förstå och förutspå marknadsmässiga förhållanden samt fatta kortsiktiga och långsiktiga marknadsstrategier.

En stor del av kursen består av en affärssimulering där studenterna i olika grupper driver egna företag som konkurrerar mot varandra. Det innefattar allt från att skapa nya produkter, investera i säljkanaler, marknadsföra produkterna, fatta beslut om produktionen, och så vidare. Simuleringen är komplex och kräver en hel dag per år/seminarium (det utspelar sig under tio år). Under eller efter varje år/runda skriver gruppen dagbok med reflektioner om vad de gjort, varför, vad de vill göra, etcetera. Mellan varje runda träffar de en annan grupp tillsammans med lärare där de opponerar på varandra för att stötta och kritisera. Till hjälp har de vetenskapliga artiklar.

Vilka studenter läser kursen?
Kursen läses av tredjeårsstudenter på IMF-programmet samt studenter som går kursen som fristående kurs.

Moment där det finns möjlighet till samverkan:
GRU1, 7,5 hp

Affärssimuleringen sker på konsumentmarknaden där de producerar tekniska produkter (mobiltelefoner eller VR-prylar). Simuleringen är komplex men såklart bara en simulering. Jag tror studenterna skulle tycka det vore intressant att få ytterligare en jämförelse om hur de bedrivit sina företag mot hur företag fungerar i verkligheten. Med andra ord är dörren vidöppen för olika möjligheter men för att förenkla för studenten är det önskvärt om tjänsterna är mot konsumenter snarare än andra företag.

Vad behöver ni som företag göra?
Återigen är vi öppna för förslag här. En lösning är att genomföra en workshop/seminarium som inleds med en föreläsning. Om intresset finns för att göra något tillsammans med oss så delar jag gärna med mig mer om simuleringen för att du bättre ska förstå vad studenterna gör och hur du kan bidra. Både lyckosamma bolagsresor såväl som olycksamma är av stort intresse.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med?
Grundidén är att pröva befintlig kunskap genom affärssimuleringen. Att gå i konkurs i en simulering och lära sig från misstagen där är mycket lättare än att göra den resan i verkligheten. Om man kan få ytterligare liknande perspektiv kan det vara enormt berikande.

Vilka företag passar detta?
Företag som inriktar sig mot privata konsumenter.

Programkurs
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod FOA184

Beskrivning av kursen:
Kursen syftar till att utveckla studenternas teoretiska förståelse av digital marknadsföring som affärsverktyg och samhällsfenomen, samt deras praktiska förmåga att utforma och sprida marknadsförande budskap i en digital värld

Vilka studenter läser kursen? Årkurs 1 på Internationella marknadsföringsprogrammet

Moment där det finns möjlighet till samverkan: Företag som vill ha en plan för sin digitala marknadsföring, period 3 tio veckor halvfart, gruppuppgift

Vad behöver ni som företag göra? Definiera uppdrag, prata med studenter och kanske komma och lyssna på redovisning.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Verksamhetsutveckling mot digital marknadsföring

Vilka företag passar detta? Mindre företag som inte har så stor budget för att få en bra plan för digital marknadsföring.

Kontaktinformation:

Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod FOA220

Beskrivning av kursen:
Syftet är att kursen ska ge studenterna en genomlysning av problem i företag med verksamhet i flera länder och deras interaktion med andra företag i den internationella miljön.

Vilka studenter läser kursen? Studenter vid Internationella Marknadsföringsprogarmmet (IMF) och ekonomprogram, tredje året, svenska

Moment där det finns möjlighet till samverkan: Företag som vill ha en plan för internationalisering, period 1 tio veckor, gruppuppgift

Vad behöver ni som företag göra? Definiera uppdrag, prata med studenter och komma och lyssna på redovisning i oktober.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Verksamhetsutveckling mot internationell marknad.

Vilka företag passar detta? Mindre företag som vill utanför Sverige.

Kontaktperson:


Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod FOA246

Beskrivning av kursen:

Om du är intresserad av hur människor interagerar i grupper och organisationer, vilka utmaningar chefer, ledare och HR avdelningar hanterar i sina dagliga arbeten och hur förändringar på arbetsmarknaden skapar både möjligheter och utmaningar för människor, så är den här kursen ett bra val för dig. Under kursen arbetar vi med såväl praktiska som teoretiska moment kring chef- och ledarskap, organisationsfrågor, arbetsliv och arbetsmarknad samt HRM/personalfrågor. Kursen erbjuder flera föreläsningar med gäster från arbetslivet och i samband med dessa gästföreläsningar genomförs praktiska workshops. Under kursens första del samverkar studenterna med olika organisationer för att studera och analysera aktuella organisatoriska fenomen.

Under kursens andra del finns två olika spår som studenten kan välja mellan. Det teoretiska spåret förbereder studenten för sin kommande kandidatuppsats och erbjuder fördjupade teoretiska kunskaper inom management/HRM. Det praktiska spåret innebär möjligheten att göra Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) under fyra veckor. Sista veckan på kursen träffas studenterna på både det teoretiska och det praktiska spåret för presentationer och slutexamination.

Vilka studenter läser kursen? Kursen läses av tredjeårsstudenter på Ekonomprogrammet.

Moment där det finns möjlighet till samverkan: INL2 - verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp. VFU:n kan genomföras på en personalavdelning i privat eller offentlig verksamhet, i en projektgrupp, med en projektledare eller chef, på bemanningsföretag osv.

Vad behöver ni som företag göra? Kontakta kursansvarig i god tid innan kursstart för att se till att ert företag publiceras som uppdragsgivare i kursmomentet.

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Under fyra veckors VFU tid kan en student få inblick i arbetet hos genom att gå bredvid en kontaktperson, men det finns också utrymme för att självständigt eller med handledning genomföra mindre undersökningar, hjälpa till i enklare handläggning osv i överenskommelse med kontaktpersonen. Tidigare studenter på kursen har deltagit i rekryteringsarbete, genomfört utredningar, studerat införandet av ny teknik, undersökt mötesformer, gjort intervjuer med nyanställda, planerat utbildningsinsatser osv. Under VFU har studenten också med sig en självständig skrivuppgift från kursen som ska genomföras och presenteras vid kursavslut. Uppgiften innebär att skriva en dagbok där delar av kurslitteraturen används för reflektion. Många studenter har tidigare år presenterat sin självständiga uppgift på arbetsplatsen, vilket har uppskattats både av studenter och organisationer.

Du kommer att få ett strukturerat dokument kring vad VFU innebär.

Vilka företag passar detta? Små, medel eller stora företag likväl som kommunala eller statliga verksamheter.

 

Kontaktperson:

Kurs
 • Högskolepoäng 7.5 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod FOA233

Beskrivning av kursen:
Kursen Projektledning och förändringsledning i en digital värld erbjuder möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i projektledning och förändringsledning. Särskilt fokus ges till verktyg för målformulering, planering, styrning samt till förändringsledningsarbete i en digital värld.

Vilka studenter läser kursen? Studenter som läser ekonomprogrammets inriktning mot Digital verksamhetsstyrning + fristående kursare

Moment där det finns möjlighet till samverkan:
Projektuppdragsgivare (formulera ett problem som studenterna kan arbeta med i projektform i kursen. Gärna med digitaliseringsinriktning i någon form)

Gästföreläsning (kopplat till organisering, digitalisering, förändring, projektarbete osv.)

Vad behöver ni som företag göra? Se ovan

Vad kan ni och ert företag få hjälp med? Projektplaner, förslag kring organisering/arbete kring förändringsarbete etc.

Vilka företag passar detta? De flesta

Kontaktperson:

Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod FOA246

Beskrivning av kursen:
Om du är intresserad av hur människor interagerar i grupper och organisationer, vilka utmaningar chefer, ledare och HR avdelningar hanterar i sina dagliga arbeten och hur förändringar på arbetsmarknaden skapar både möjligheter och utmaningar för människor, så är den här kursen ett bra val för dig. Under kursen arbetar vi med såväl praktiska som teoretiska moment kring chef- och ledarskap, organisationsfrågor, arbetsliv och arbetsmarknad samt HRM/personalfrågor. Kursen erbjuder flera föreläsningar med gäster från arbetslivet och i samband med dessa gästföreläsningar genomförs praktiska workshops.

Vilka studenter läser kursen? I huvudsak programstudenter

Moment där det finns möjlighet till samverkan: Valbar VFU del där studenterna själva söker upp och gör upp med praktik med en arbetsgivare.

Kontaktperson:

FOA250 – Kandidatuppsats i företagsekonomi

Omfattning: 15 hp
Tid: Period 4 (vårterminen)
Lästakt: 100%
Utbildningsnivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Studieort: Eskilstuna & Västerås

Beskrivning av kursen:*
Syftet med kursen är att studenten självständigt under begränsad handledning och inom givna tidsramar ska genomföra en vetenskaplig undersökning inom ett valfritt område inom en företagsekonomisk deldisciplin. Kursen är strukturerad kring grupparbete och att utveckla studentens kapacitet att planera, genomföra och redovisa ett kvalificerat utredningsarbete på vetenskaplig grund.

Läs mer här: https://www.mdh.se/utbildning/kurser?kod=FOA250 Länk till annan webbplats.

Vilka studenter läser kursen? Programstudenter årskurs 3

Moment där det finns möjlighet till samverkan: I stort sett samtliga uppsatsstudenter (med kvalitativ inriktning) genomför en empirisk undersökning baserad på en praktisk problematik (alltså nån typ av fallstudie). Det innebär allt som oftast att de identifierar organisationer och företag som kan ingå i deras studier. Intresset för mer specifika SME-frågor (tillväxt, etablering, internationalisering, kompetensförsörjning, finansiering, samarbeten) brukar vara relativt lågt och hänger sannolikt samman med att vi i våra utbildningar inte specifikt uppmärksammar SME. Studenterna skulle dock i allmänhet ha stor nytta/glädje av att det finns ett mer upparbetat kontaktnät av både stora och mindre organisationer/företag.

Kontaktperson:

Till toppen