Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

TextKontinuitet i vårdkedjan

Bakgrund:

Under läsåret 2019 genomfördes ett MKHV projekt för att kartlägga kontinuitet i vårdkedjan mödrahälsovård-förlossningsvård-BBvård-barnhälsovård-elevhälsans medicinska insats. Projektet innebar att granska befintliga styrdokument relaterade till kontinuitet i vårdkedjan samt att genomföra fokusgrupper med professionella inom varje del av vårdkedjan. Datainsamlingen är genomförd, men den vetenskapliga rapporteringen återstår.

Syftet är därför att i samverkan mellan region Västmanland och Mälardalens Högskola, sammanställa och vetenskapligt rapportera insamlade data från fokusgrupper och styrdokument från MKHV-projektet 2019. Dessutom avses färdigställa påbörjad litteraturstudie gällande kontinuitet i vårdkedjan samt påbörja en forskningsansökan för vidareutveckling och implementering av ett av de identifierade samordningsområdena.

Förväntat resultat:

Vetenskaplig rapportering och ansökning av forskningsmedel är ett sätt att sprida kunskap och bidra till ökad vårdkvalitet och hälsa för ökad kontinuitet i vårdkedjan. Sex områden har preliminärt identifierades som är möjliga att samordna i hela eller större delar av vårdkedjan. Dessa är föräldraskapsstöd, amning, insatser för att främja psykisk hälsa, dokumentation, matvanor och tillväxt.

Tidsplan:

Dataanalys genomförs till och med september, manusskrivning och instick för publicering till och med november. Forteskiss påbörjas i september. Rapportering till MKHV och intressenter i vårdkedjan samt konferensdeltagande under december månad.

Till toppen