Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) utlyser medel för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd.

Samverkanscheck 2020

Samverkanscheck 2020

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) utlyser medel för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd.

Utlysningen ger möjlighet för minst tre projekt att få samverkans- och utvecklingsbidrag, så kallade Samverkanscheckar värda 50 000 – 100 000 kronor, en check per projekt. Samverkanscheckarna är en del i arbetet med att nå MKHV:s övergripande mål om att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa och välfärd hos MKHV:s partnerorganisationer. Sista dag för ansökan 20-02-10 kl.08.00.

 

Instruktioner för ansökan

Instruktioner för dig som vill ansöka om samverkans- och utvecklingsbidraget Samverkanscheck 2020. Tilldelad samverkanscheck ska ha förbrukats senast 2020-12-31.
Vem kan ansöka?

De som söker samverkanscheck ska vara tillsvidareanställda hos någon av MKHV:s partnerorganisationer. Ansökan ska lämnas in av minst två personer som representerar olika partnerorganisationer inom MKHV. Om du saknar samarbetskontakter förmedlar MKHV:s samordnare kontakter, ta kontakt med någon av oss:

Eskilstuna Kommun: agneta.wahlberg@eskilstuna.se

Västerås stad: christina.becker@vasteras.se

Region Sörmland: vidaanne.torelov@regionsormland.se

Region Västmanland: jonas.lostelius@regionvastmanland.se och liselotte.eriksson@regionvastmanland.se

MDH: charlotta.akerlind@mdh.se

Ansökan ska lämnas in inom den angivna utlysningsperioden 2019-12-02 – 2020-02-10 (kl. 08:00)

 

Bedömningskriterier

Prioritet ges till projekt som är nyskapande och har god genomförandepotential.
Projekt bedöms även utifrån ett samverkansperspektiv, det vill säga projekt som kan skapa värde hos minst två av MKHV:s partners och att ansökan är genomförd i enlighet med givna instruktioner. Det är MKHV:s styrgrupp som beslutar om tilldelning av samverkanscheckar.

 

Regler

Samverkanscheckarna kan användas för att täcka en del av kostnaderna i ett projekt, förstudie eller likande inom området hälsa och välfärd. Projekten ska omfatta forskning och/eller utvecklingsarbete som relaterar till MKHV:s övergripande mål att är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom områdena:

 • barn och unga
 • personer med funktionsnedsättning
 • psykisk ohälsa
 • äldre inom hälsa och välfärd

Med fördel har projekten inslag av något av följande:

 • ekonomiskt perspektiv
 • delaktighet
 • nyttogörande (implementering)
 • hälso‐ och välfärdsteknik (digitalisering)

Ansökningar som har kompetensutvecklande eller professionsinriktning ska främst riktas mot professionerna och professionsutbildningarna:
fysioterapeut, socionom och sjuksköterska (inklusive specialistsjuksköterskor). I de fall det är lämpligt involveras även andra professioner inom området hälsa och välfärd t.ex.: folkhälsovetare, beteendevetare, arbetsterapeuter, psykologer, läkare, tekniker/ingenjörer m.fl.

Projekten ska omfatta verksamheter inom minst två av MKHV:s partnerorganisationer:

 • Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), MDH
 • Eskilstuna kommun
 • Västerås stad
 • Region Sörmland
 • Region Västmanland

 

Instruktion för ansökan

Använd denna mall för ansökanWord

En ansökan med ovanstående länkade mall som struktur ska omfatta maximalt fyra sidor och innehålla följande rubriker:

 • Deltagare och organisationer (Deltagarnas namn, organisationer och verksamhet)
 • Bakgrund (En bakgrundsbeskrivning med ett syfte och en motivering som beskriver betydelse/värde av projektet). Bakgrundsbeskrivningen ska klargöra vilket verksamhetsområde och vilka samverkanspartner som ingår samt om möjligt en kort beskrivning av hur kompetensutveckling och internationalisering integreras i projektet.
 • Värde och nytta för MKHV:s partners (hur projektet/projektresultat planeras att nyttogöras (implementeras) i de verksamheter som projektet riktar sig till)
 • Genomförande och Projektbudget (En tydlig beskrivning av hur projektet ska genomföras, speciellt den del av projektet där de ansökta 50 000 – 100 000 kronor ska användas under 2020)
 • Tidsplan (En plan för när projektet ska genomföras)
 • Projektets fortsättning (En översiktlig skiss för en eventuell fortsättning av projektet, efter att de 50 000 – 100 000 kronor förbrukats).
 • Bilagor med närmsta chefers tillstyrkan (Minst två bilagor med närmaste chefers tillstyrkan som garanterar deltagarnas möjlighet att genomföra projektet inom tidsplanen ovan). Mall intyg samverkanscheck 2020Word

 

Skicka din ansökan

Ansökan skickas till:
delprocessledare Charlotta Åkerlind via funktionsmailen mkhv@mdh.se
Senast 2020-02-10 kl. 0800.

 

Rapportering av projektet

Vid beviljad samverkanscheck upprättas en överenskommelse och en projektbeskrivning ska publiceras på MDH:s webbsida. Erfarenheterna från projektet ska efter genomförande kunna presenteras muntligt på ett MKHV-seminarium samt beskrivas i en kortfattad rapport enligt MKHV:s instruktioner.

Till toppen