Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Det övergripande syftet med detta projekt är att beskriva det upplevda värdet av välfärdsteknik och hjälpmedel på individnivå, utifrån äldre användares (> 65 år), närståendes och hemtjänstpersonalens perspektiv.


Individuella dimensionen

Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling av välfärdstekniska lösningar och en mängd nya produkter och hjälpmedel har producerats. Vi behöver veta vilka faktorer i användningen som uppfattas som viktiga hos äldre hemmaboende som använder någon form av välfärdsteknik. I dagsläget finns sparsamt med studier om välfärdsteknikens effekter och effektivitet.

Titta på videorapporten där Viktora Zander berättar om projektets aktiviteter under 2018.länk till annan webbplats

Att kunna bo kvar hemma och känna trygghet, samtidigt som självständigheten i vardagen bevaras är några av de faktorer som är viktiga för äldres livskvalitet. Detta kräver dock en rad insatser. Sverige har under många år haft en policy att hjälpa äldre personer att kunna bo kvar i sitt nuvarande boende så länge som möjligt. Enkelt uttryckt innebär det att man ska kunna få hjälp att göra det som upplevs viktigt. Mycket av den hjälpen är redan idag teknisk, och mycket mer kommer att bli det i takt med att teknik integreras i varje persons liv.

Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling av välfärdstekniska lösningar och en mängd nya produkter och hjälpmedel har producerats. Det finns sparsamt med studier om välfärdsteknikens effekter och effektivitet. Vi behöver veta vilka faktorer i användningen som uppfattas som viktiga hos äldre hemmaboende som använder någon form av välfärdsteknik. Vidare behöver vi undersöka hur välfärdsteknik introduceras och hur dess användning kan förbättra det dagliga arbetet för baspersonal i hemtjänsten. Ytterligare behövs kunskap om hur välfärdsteknik upplevs av anhöriga när en äldre hemmaboende får ett hjälpmedel eller en välfärdsteknisk lösning och hur detta i så fall är länkat till deras egen upplevelse av trygghet och välbefinnande.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att beskriva det upplevda värdet av välfärdsteknik och hjälpmedel på individnivå, utifrån äldre användares (> 65 år), närståendes och hemtjänstpersonalens perspektiv.

Delsyften är att:

  • kartlägga vilka områden man fokuserat på vid utvärdering av välfärdsteknik för äldre personer i eget boende.
  • inventera metoder och instrument som använts vid utvärdering utifrån perspektiven självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet samt livskvalitet.
  • kartlägga metoder för bedömning och utvärdering av förskrivning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Sverige.
  • beskriva upplevelse av välfärdsteknik och hjälpmedel som bas för den äldre personen.
  • utveckla ett metodstöd för verksamheter att använda för bedömning inför och utvärdering efter förskrivning av välfärdstekniska hjälpmedel för äldre personer i ordinärt boende.

Genomförande

Initialt kommer en systematisk litteraturstudie att genomföras, dels för att genomlysa vilka utfallsmått som använts i forskning vid utvärdering av effekter av välfärdsteknik för den enskilda individen. Vidare för att kartlägga litteratur angående befintliga metoder och instrument som använts i studier för att utvärdera effekter av välfärdsteknik för individen utifrån perspektiven självständighet, säkerhet, aktivitet och delaktighet, samt livskvalitet.

Litteraturöversikten följs av en kartläggning med elektronisk enkät de metoder och instrument som används inom verksamheter i kommuner och landsting/regioner för bedömning inför och utvärdering efter förskrivning av välfärdstekniskt hjälpmedel.

Därefter kommer semistrukturerade intervjuer genomföras med äldre och deras närstående samt med baspersonal inom hemtjänsten vad gäller deras upplevelse av välfärdsteknik och hjälpmedel.

Sista delstudien i projektet fokuserar på utveckling av metodstöd med bas i resultaten från litteraturöversikt, enkätstudie och intervjuer. Metodstödet ska fungera som ett verktyg vid bedömning inför och utvärdering efter förskrivning av välfärdstekniska lösningar och hjälpmedel för äldre personer i ordinärt boende.


Kontakt

Forskare /Projektledare

Viktoria Zander

016-15 32 43

viktoria.zander@mdh.se

Till toppen