Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Detta doktorandprojekt är en del i ett större projekt, HV3D, där detta projekt är tänkt att undersöka det ekonomiska perspektivet på hjälpmedel och välfärdsteknik.


Ekonomisk dimension

Detta doktorandprojekt är en del i ett större projekt, HV3D, där detta projekt är tänkt att undersöka det ekonomiska perspektivet på hjälpmedel och välfärdsteknik.

Titta på videorapporten där projektledare Katarina Baudin berättar om HV3D ekonomisk dimension 2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergripande syfte

Det övergripande syftet med projektet är att få djupare kunskap om beslutsstöd när beslut om nya hjälpmedel och välfärdsteknik inom området äldrevård/omsorg ska tas.

  • Syftet är att undersöka, jämföra samt analysera befintliga modeller som används vid beslut om nya hjälpmedel och välfärdsteknik. Dvs en omvärldsbevakning.
  • Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsunderlag och riktlinjer som används inför beslut om upphandling/implementering av nya hjälpmedel och välfärdsteknik. Dvs en kartläggning på regional nivå.
  • Syftet med denna studie är att kartlägga hur man arbetar, beslutar samt implementerar välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Dvs en kartläggning på kommunal nivå.
  • Syftet med denna studie är att i en empirisk studie/fallstudie (praktiskt användning) utvärdera en (eller flera) besluts modeller gällande upphandling/implementering av en avgränsad grupp hjälpmedel eller välfärdsteknik i kommuner och/eller landsting.

Delstudie I

Det finns idag flera beslutsmodeller utvecklade och som används vid införande av ny hälsoteknik och andra vårdlösningar. Denna delstudie är tänkt att vara en översikt av de frågeställningar som beslutsfattare inom hjälpmedelsorganisationerna har att ta ställning till och som används ute i verksamheterna när nya hjälpmedel och välfärdsteknik upphandlas.

Syfte

Syftet är att undersöka, jämföra samt analysera befintliga modeller som används för ekonomiska prognoser vid beslut om nya hjälpmedel och välfärdsteknik.

Metoden och datainsamling för denna studie är en litteratur översikt av den befintliga vetenskapliga litteraturen.

Delstudie II

I delstudie II kommer en nationell kartläggning att göras med hjälp av telefonintervjuer på regional nivå samt på hjälpmedelscentralerna i Sverige.

Syfte

Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsunderlag och riktlinjer som används inför beslut om upphandling/implementering av nya hjälpmedel och välfärdsteknik.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet i studie II är att få en ökad och djupare kunskap kring beslutsprocesserna när nya hjälpmedel och ny välfärdsteknik introduceras i regioner i Sverige. Hur ser det ut nationellt inom hjälpmedelsverksamheterna i Sveriges kommuner och landsting? Hur gör man idag när nya hjälpmedel upphandlas? Hur är det organiserat? Hur tas besluten?

Delstudie III

I delstudie III kommer en kartläggning göras på kommunal nivå med hjälp av webb-enkäter för att ta reda på hur man arbetar/utvecklar, beslutar kring samt implementerar välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Syfte

Syftet är att kartlägga hur man arbetar, beslutar och utvecklar arbetet kring välfärdstekniken inom kommunal äldreomsorg. Vilken attityd har man och hur upplever man att ledningens attityd och stöd finns vid implementering av välfärdstekniska produkter och tjänster?

Delstudie IV

Denna studie är planerad som en fallstudie där vi vill testa användning av en/flera modeller i några kommuner/landsting och inom ett avgränsat användningsområde/grupp av produkter.

Syfte

Syftet med denna studie är att i en empirisk studie/fallstudie (praktiskt användning) utvärdera en (eller flera) besluts modeller gällande upphandling/implementering av en avgränsad grupp hjälpmedel eller välfärdsteknik i kommuner och/eller landsting.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet förväntas ge erfarenheter och kunskap om användbarhet av en/flera modeller, som kan utgöra beslutsunderlag vad gäller ekonomiska aspekter av specifika grupper av hjälpmedel och välfärdsteknik att använda inom avgränsade verksamhetsområden.


Kontakt

Doktorand i vårdvetenskap

Katarina Baudin

016-15 37 09

katarina.baudin@mdh.se

Till toppen