Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Genom Samhällskontraktet bedriver MDH, Eskilstuna​ kommun, Västerås stad, Region Sörmland och ​ Region Västmanland en nära samverkan kring ​ forskning och utveckling. ​

Samhällskontraktet - samverkan kring forskning och utveckling

Samhällskontraktet - samverkan kring forskning och utveckling

Genom Samhällskontraktet bedriver MDH, Eskilstuna​kommun, Västerås stad, Region Sörmland och ​ Region Västmanland en nära samverkan kring forskning och utveckling.

 • Datum 2020-12-23
 • Artikeltyp Aktuellt

Se programserien Inkludera Mera

Nu kan du ta del av alla intressanta intervjuer och aktuella samtal från programserien Inkludera Mera 2020

om Se programserien Inkludera Mera

Slutkonferens: HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

 • 2021-04-13–15:30
MDH Eskilstuna, sal A2-004
Efter fyra års forskning så är det dags för slutrapportering av HV3D-projektet.Ta del av värdefull information om hur man bäst implementerar välfärdsteknik i dinorganisation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet,självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge.

Det här är Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet bedriver MDH, Eskilstuna​kommun, Västerås stad, Region Sörmland och ​ Region Västmanland en nära samverkan kring forskning och utveckling.

Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande ​samverkansavtalen i Sverige när det gäller avtal ​mellan offentliga aktörer och högskola. ​

Det var 2009 som MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad skrev under ett avtal tillsammans för en mer fördjupad samverkan. I juni 2014 anslöt sig Landstinget Sörmland och Region Västmanland till avtalet.

 

Med gemensamma krafter stärka vår region

Samhällskontraktets vision är: "I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt". De övergripande målen är:

 1. Höja kompetensnivån i regionen
 2. Stärka forskning och utbildning vid MDH
 3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor
 4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor

Samhällskontraktets nyhetsbrev

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att mejla Samhällskontraktet via knappen nedan

Framtidens arbetsliv

Inom Framtidens arbetsliv (FA) handlar frågorna i första hand om hur kommuner och landsting bör agera och arbeta för att vara attraktiva arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad.

Det övergripande målet med arbetet som sker inom Framtidens arbetsliv är:

"En välfärdssektor som kan erbjuda ett hållbart arbetsliv och har förmåga att attrahera och försörja sin organisation med rätt kompetens."

Det handlar om att stärka välfärdssektorns arbetsgivarmärke och lyfta fram yrken inom välfärdsbranschen genom bland annat karriärstödjande aktiviteter.

Kommuner och andra organisationer inom välfärdssektorn behöver rekrytera över 420 000 medarbetare fram till år 2019. De stora rekryteringsbehoven beror på pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.


Styrgrupp

 • Mats Beskow, Eskilstuna kommun
 • Kristina Olström, Västerås stad
 • Kajsa Fisk, Landstinget Sörmland
 • Agneta Brav, MDH
 • Lena Frejd, Region Västmanland


Universitetslektor

Jonas Welander

021-10 13 09

jonas.welander@mdh.se

Hållbar samhällsutveckling

Hållbar samhällsutveckling (HS) verkar för social hållbarhet. Partnerna samverkar om att formulera problem och samproducera kunskap. Problemen kan ha tekniska, miljömässiga, ekonomiska, samhälleliga och organisatoriska aspekter.


Styrgrupp

 • Erik Dahlquist, MDH
 • Marita Skog, Eskilstuna kommun
 • Jacob Annerfors, Region Sörmland
 • Mats Gunnarsson, Region Västmanland
 • Jenny Wikblom Kamage, Region Sörmland
 • Ylva Wretås, Västerås stad
 • Thomas Wahl, MDH


Universitetslektor /Excellent lärare/Prodekan/Docent

Magnus Hoppe

021-10 73 85

magnus.hoppe@mdh.se

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) är en samverkansorganisation med uppgift att stödja parternas kompetensutveckling.

Det övergripande målet är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom områdena barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt äldre inom hälsa och välfärd.

Inom kommuner och landsting finns behov att arbeta med hur verksamhet­ers kvalitet kan utvecklas, hur kompetensutveckling och personalförsörjning kan tryggas och hur en evidensbaserad praktik kan utvecklas.

Inom MDH finns behov att utveckla kvaliteten i professionsutbildningarna, att säkra examensrättigheter och att stärka forskningen till nytta och värde för både utbildning och verksamhetsutveckling.

Samverkanscheck 2020

Följande fem projekt har av MKHV tilldelats Samverkanscheckar 2020:

Samverkanscheck á 100 000:-

 • Personals erfarenheter av samverkan och omhändertagande av unga flickor som är utsatta för hedersförtryck (Västerås stad och MDH)
 • Min Framtidsplan (Eskilstuna kommun, Region Sörmland och MDH)
 • Ökad samverkan med civilsamhället genom en digital mötesplats – Följeforskning av införande av ett digitalt verktyg (Eskilstuna kommun och MDH)

Samverkanscheck á 70 000:-

Samverkanscheck á 30 000:-

Styrgrupp

 • Agneta Brav, MDH
 • Johanna Westerlund, MDH
 • Tobias Åsell, Västerås stad
 • Per Eriksson, Västerås stad
 • Johan Lindström, Eskilstuna kommun
 • Agneta Wahlberg, Eskilstuna kommun
 • Mats Henningsson, Region Sörmland
 • Jeanette Gröning Popa, Region Sörmland
 • Jonas Lostelius, Region Västmanland
 • Liselotte Eriksson, Region Västmanland

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom MKHV

MKHV bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet i skärningspunkten mellan MKHV-parternas verksamheter med inriktning utvecklingsinriktat lärande.

Läs mer

Universitetslektor i vårdvetenskap/delprocessledare MKHV

Charlotta Åkerlind

021-10 31 26

charlotta.akerlind@mdh.se

Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap.

Genom MKL samverkar MDH med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 • MKL ska arbeta långsiktigt med samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och högskola.
 • MKL ska också arbeta med samproducerad lärarutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma för att säkra kompetensförsörjningen till regionens förskolor och skolor.

MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid MDH. Verksamheten finansieras med medel från bland annat MDH, Samhällskontraktet, Region Sörmland, Region Västmanland och Skolverket.


Styrgrupp

 • Ordförande Pia Lindberg, akademichef MDH
 • Ingrid Sköldmo, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
 • Åsa Lundkvist, direktör, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad
 • Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg, Region Västmanland
 • Erika Sjöblom, strateg, Region Sörmland
 • Andreas Ryve, forskningsledare MDH


Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

016-15 51 08

cecilia.vestman@mdh.se

Nyhetsbrev från MKL

Här får du löpande information om vår verksamhet samt kurser och evenemang.

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kompetensutveckling inom förskola och skola

Medarbetare i förskola och skola erbjuds både poänggivande kurser och andra former av utbildningar. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Utbildningar eller andra kompetensstärkande aktiviteter kan också skräddarsys efter verksamheternas behov.

Läs mer om kompetensutveckling

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

016-15 51 08

cecilia.vestman@mdh.se

Samproducerad lärarutbildning

Genom fördjupad samverkan arbetar MDH och regionens skolhuvudmän gemensamt för regionens kompetensförsörjning och ökat antal behöriga förskollärare och lärare.

Arbetet sker genom aktiviteter som till exempel verksamhetsintegrerad utbildning, anpassad kompletterande pedagogisk utbildning och möjlighet till utökad behörighet för yrkesverksamma.

Under våren 2019 genomfördes en kartläggning som omfattade kommunala och fristående huvudmän i region Sörmland och Västmanland. Kartläggningen används för att planera utbildningsutbudet inom lärarutbildningen på MDH inför verksamhetsåret 2020/2021 och på längre sikt.

Projektledare

Mait Walderlo

016-15 51 02

mait.walderlo@mdh.se

Forskning och utveckling

Inom MKL samverkar forskare med förskolor och skolor i regionen kring gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som både stärker forskningsbasen till lärarutbildningen och verksamheten i förskola och skola.

Projekten har sin utgångspunkt i frågor och problem som förskolor och skolor fört fram.

Tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt har bland annat handlat om genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, meningsfullhet, transspråkande, teknik i förskolan och övergångar mellan skolformer.

Les mer om pågående prosjektet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola med tre storskaliga FoU-projekt.

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

016-15 51 08

cecilia.vestman@mdh.se

Övningsförskolor och övningsskolor

MDH erbjuder lärarutbildning på flera nivåer - från förskola till gymnasieskola. Alla studenter på lärarutbildningen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sedan hösten 2014 utförs VFU:n på en så kallad övningsskola/övningsförskola. Där får studenten möjlighet att undersöka och pröva teorier i praktiken.

Försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor syftar till att höja kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genom att den koncentreras till färre skolor.

På en övningsskola eller övningsförskola finnas det en hög koncentration av både lärarstudenter, förskolelärarstudenter och handledarutbildade handledare.

Projektledare / VFU -ansvarig

Jessica Götberg

021-10 16 47

jessica.gotberg@mdh.se

Till toppen