Mälardalen university logotype print
Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Allt fler företag, kommuner och organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet. En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Låt en student göra jobbet

Låt en student göra jobbet

Allt fler företag, kommuner, regioner och organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet.

En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

 

Alla studenter gör ett självständigt arbete vid slutet av sin utbildning. Det kallas exjobb och är ett examensarbete eller en uppsats beroende på ämnets inriktning och tradition.

Exjobbet kan bygga på ett förslag från en arbetsgivare, men kan också vara en studie på studentens eget initiativ. För studenten är exjobbet en möjlighet att prova sina kunskaper under handledning.

 • För examensarbetena ska det finnas en handledare från högskolan och en på företaget.
 • När studenten och företaget kommit överens om examensarbetet ska handledaren från högskolan godkänna att arbetet får starta.
 • För uppsatsarbeten är det enbart en handledare från högskolan.
 • Exjobbet omfattar 10 eller 20 veckors heltidsstudier.
 • Arbetet ska genomföras på vetenskaplig grund vilket i korthet innebär att det finns vetenskapliga källor som arbetet baseras på, att det finns en teoretisk modell i grunden för analys samt att information samlas in och analyseras systematiskt.
 • Arbetet ska leda fram till en rapport eller uppsats som sedan diskuteras under ett så kallat seminarium som är öppet för vem som helst att lyssna på. Vid seminariet bedömer en examinator kvaliteten på arbetet.


Forskning och exjobb

Studenter kan via sina exjobb studera olika verksamheter och hitta nya infallsvinklar. Mer djupgående forskning sker i en mängd olika forskningsprojekt där forskare samt industri- och kommundoktorander samarbetar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att utveckla samhället.


Fördelar med att låta en student genomföra sitt exjobb i er verksamhet:

 • Ni får värdefull kunskap och studenten blir bättre rustad för arbetslivet.
 • En student med färsk forskningsbaserad kunskap kan ofta komma med nya sätt att se på ett problem eller en frågeställning.
 • Studenten är van vid att ta initiativ, arbeta självständigt och kritiskt granska information.

Exjobbsdagar 2021

Den 25 oktober lanserar vi den digitala Exjobbssidan där ni kan profilera er verksamhet och bjuda in studenterna till dialog om exjobb.

Exjobbsdagar
format_quote

”Studenter hjälper oss att utveckla nya tekniker och idéer”

Mei Hong Bjerstedt

Produkt- och utvecklingsingenjör vid Volvo Construction Equipment i Eskilstuna.

Läs mer

Hur formuleras ett bra projektförslag?

 • Som uppdragsgivare är det ni som kommer med uppdraget.
 • De bästa resultaten får ni om ni tillsammans med studenten formulerar frågeställningen, identifierar problemet och går igenom behov och förväntningar. Detta för att undvika orealistiska förväntningar.
 • Studenten måste förhålla sig till de akademiska krav som gäller för det självständiga arbetet och, i samtal med er som uppdragsgivare och med sin handledare, avgränsa arbetets omfattning.
 • Berätta för studenten vad ni på företaget redan vet om problemet, vilka lösningar ni har prövat tidigare och vad ni tror skulle vara möjligt. Lägger du ner tid på detta i början får studenten djupare insikt i området och får på så sätt bättre förutsättningar att nå ett gott resultat.


Vad ska verksamheten ställa upp med?

 • Studenten ska arbeta självständigt och utan påverkan.
 • Studenten behöver bra förutsättningar för att kunna samla in information och underlag till sitt arbete. Det innebär till exempel att berörda medarbetare ställer upp på intervjuer och får lov att lämna sina arbetsuppgifter under tiden.
 • Det kan också innebära att studenten deltar under möten eller andra aktiviteter, samt får tillgång till material som berör genomförandet av exjobbet.
 • I vissa fall kan studenten behöva en egen arbetsplats eller plats för att utföra tester/experiment.
 • Det är viktigt att handledaren på företaget själv är intresserad av att vara det.
 • En ordentlig genomgång med handledaren innan studenten kommer är nödvändig.
 • Bland handledarens viktigaste uppgift hör att visa studenten till rätta och ställa upp när studenten frågar om hjälp.


Kommer vem som helst att kunna ta del av resultatet?

Ett exjobb är en del av utbildningen och kan jämföras med ett avgörande prov som måste genomföras och godkännas. Därför måste exjobbet presenteras för högskolan i en given formell form, oftast som en skriftlig rapport.

Rapporten eller uppsatsen som studenten skriver kommer att finnas tillgänglig på högskolan. Där kan vem som helst som är intresserad läsa den.


Offentlighetsprincipen

Högskolorna har begränsade möjligheter att sekretessbelägga examensarbeten eftersom de går under offentlighetsprincipen. Därför är det viktigt att studenten och uppdragsgivaren planerar för om exjobbet kommer att innehålla känsliga uppgifter som verksamheten vill sekretessbelägga. Ofta går det att lösa, till exempel kan de uppgifter som verksamheten inte vill offentliggöra svartmarkeras i rapporten eller läggas i en separat bilaga som inte bifogas det exemplar som lämnas till högskolan för arkivering. Ett alternativ är att skriva två versioner av examensarbetet, en som lämnas till högskolan och en som lämnas till företaget.

Innan exjobbet börjar bör uppdragsgivaren och studenten planera för hur resultatet av exjobbet ska presenteras. Att studenten håller en presentation för företaget är ett förslag. Det är positivt för studenten om resultatet uppmärksammas på något sätt i verksamheten.

Vill du veta mer om sekretessbelagda examensarbeten och uppsatser kontakta karriartorget@mdh.se.


Kontakt med en lämplig student

I exjobbsdatabasen kan du som uppdragsgivare själv annonsera förslag på exjobb. Ett annat sätt är att delta på någon av högskolans exjobbsdagar där du kan söka studenter direkt på plats, eller att medverka på Studentkårens arbetsmarknadsdag, Högvarv.


Kostar det något att ha en exjobbstudent?

De flesta lärosäten har som policy att studenten inte får lön under tiden exjobbet pågår. Men ibland kan studenterna på eget initiativ begära att få lön, Då är det en fråga mellan uppdragsgivaren och studenten. Däremot är det vanligt att företaget står för kostnader som exempelvis utskick och resor.

Ju mer uppdragsgivaren involverar studenten i verksamheten desto större är möjligheten att studenten minns er som en positiv arbetsplats. En del företag försöker därför att erbjuda studenten att delta i mässor, kundbesök och annat som kan upplevas som en extra "bonus".

Vill ni veta mer om exjobb eller ha exempel på lämpliga projekt eller ämnen, kontakta karriärtorget

Till toppen