Stolt – yrkesstolthet och organisationsidentitet

Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera unga i framtiden. År 2011 inledde därför Västerås stad, Eskilstuna kommun och högskolan ett forskningssamarbete för att undersöka hur kommunerna kan bli mer attraktiva arbetsgivare.

 

Bakgrunden till satsningen var de medarbetarenkäter som kommunerna årligen genomför. Enkäterna visade att kommunernas personal ofta känner stolthet över sitt eget arbete, men inte alltid över kommunen som arbetsgivare. Målet med Stolt var att hitta vilka mekanismer som underbygger yrkes- och organisationsidentitet och vad det är som skapar stolthet hos medarbetaren.

Jonas Welander, kommundoktorand, berättar om projektet:

- Gruppbaserad yrkesstolthet hänger samman med grupptillhörighet, vilket gör att du lättare kan känna dig stolt över din grupps framgångar. Det blev också tydligt i våra intervjuer med medarbetarna; de betonade sin arbetsgrupp och att de var stolta över kollektiva prestationer, men inte i lika stor utsträckning stolta över organisationen som helhet.

Varför är det så här?

- En kommun är en otroligt kom­plex organisation med många olika yr­kesgrupper som arbetar med enormt olika saker. Det finns också liten kontakt mellan yrkesgrupper, vilket gör att man som medarbetare inte får någon tydlig bild av organisationen som helhet. För att känna gruppbaserad stolthet behöver du först identifiera dig med en grupp. Det gör du mycket enklare med din arbetsgrupp där du också vanligtvis skapar starka personliga band med dina kollegor, bland annat genom att du får socialt stöd av olika slag.

 

Hur gör man för att medarbetarna ska känna stolthet över organisa­tionen?

Jonas Welander lyfter fram tre viktiga steg:

 • Bygg identifikation
  Att bygga identifikation är ett första steg, och då är det viktigt att lyfta upp de framgångar och goda exempel som finns. Det skapar delaktighet och gör att organisa­tionen känns som en attraktiv arbetsplats. Då får man också medarbetare som blir goda ambassadörer för arbetsgivaren: Alla vill ju tillhöra en vinnare.
   
 • Arbeta med det sociala klimatet
  Arbeta med att låta det sociala klimatet sippra uppåt i orga­nisationen. Här får den närmaste chefen en nyckelroll, eftersom denne både blir en konkret person som för organisationens talan för sin arbetsgrupp och represente­rar arbetsgruppen i organisationen som helhet.
   
 • Kommunikativt ledarskap
  Hur den närmaste chefen talar om och agerar i förhållande till ledningen har stor betydelse för hur medarbetarna ser på och identifierar sig med organisa­tionen. Hur chefen stöttar sina medarbetare har också stor betydelse – är chefen där för att enbart föra information fram och tillbaka i organisationen eller finns chefen också där som ett stöd för sina medarbetare?