Samverkan om barns språkutveckling

2016-10-05 | Forskning/Samverkan

I samband med den internationella barndagen uppmärksammade Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) de förutsättningar som förskola och skola ger för barns språkutveckling genom att anordna MKL-dagarna på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

Tidigare i veckan samlades personal inom förskola och skola vid MDH i Västerås för att ta del av nya resultat från aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt om barns språkutveckling. Fokus på dagen var förskola och grundskola, från förskoleklass till årskurs tre.

– Vi vill minska avståndet mellan teori och praktik. I samverkan mellan forskare och praktiker utbyts värdefulla erfarenheter och kunskaper, säger Eva Ärlemalm-Hagsér, docent i pedagogik med inriktning förskolepedagogik vid MDH som även inledde dagen.

Samtliga forsknings- och utvecklingsprojekt som presenterades under dagen sker i samverkan med övningsförskolor och förskolor i olika kommuner i Sörmland och Västmanland.

– Det ger väldigt mycket att vara nära verksamheten tillsammans med dem som arbetar på fältet, särskilt när det handlar om att identifiera verksamhetens behov. Det är deras behov som vi grundar vår forskning på, forskning som så småningom kan komma till direkt nytta, säger Anne Lillvist, lektor i pedagogik vid MDH.

Anne Lillvist har, tillsammans med Mia Heikkilä, lektor i pedagogik och Anna-Maria Ciric, adjunkt i specialpedagogik, forskat om hur förskolan arbetar kring samverkan med hemmet gällande barns språkutveckling. Särskilt fokus har varit multietnicitet. Fallstudien visar bland annat att det finns en koppling till att se flerspråkighet som identitetsbärande och att det därför är viktigt att barnen uppmuntras till att tala flera språk i förskolan. 

– Genom att stärka barn att tala sitt eget modersmål stärks även barns identiteter. En trygg identitet är grunden för barns utveckling och inlärning, säger Mia Heikkilä.

Utöver projektet om samverkan med hemmet gällande barns språkutveckling, fick deltagarna även ta del av resultat kring förutsättningar för flerspråkighet och läs- och skrivlärande samt samverkan om språk, demokrati och inkludering i förskolan. Projekten förväntas avslutas vid årsskiftet 2016/2017 och ska bidra med ny kunskap som både stärker lärarutbildningen vid MDH samt bidrar till utveckling av undervisningen hos de medverkande förskolorna och skolorna.

Om MKL
MKL ingår i Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

MKL-dagarna är en årligt återkommande konferens där forskare och praktiker möts och kan byta erfarenheter. Dagarna riktar sig främst till förskolepersonal, lärare, rektorer, forskare, lärarutbildare och andra personer med intresse för skolutveckling. MKL-dagarna anordnas också den 18 oktober klockan 14-17 på Mälardalens högskola i Eskilstuna och riktar sig då till dem som arbetar i grundskola och gymnasium. Läs mer på mdh.se/mkl .