Text

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Hållbar energi

Erik Dahlquist, professor i energiteknik, om MDH:s forskning kopplat till hållbar energi.

Projekt

Aggregate Farming in the Cloud

AIFood

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

BBChina – En masterkurs tillägnad hela bioenergi- och biokemiska kedjan

BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor

Digitalization of HVDC grids by means of smart data discovery

DYNOP – Dynamisk Optimering

Energihantering av bränslecelldrivna datacenter

Ett Gridded Water-Food-Energy Nexus Management System för Sverige

FREE – Genomförbarhet av förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader

FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization

Future-proof Cities

Förbättrad beräkning av solelproduktion i Sverige

GREENER: Intelligent energy management in connected construction sites

Hybrid Electric small commuter aircraft conceptual design (HECARRUS)

iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi

KKS-profilen Future Energy

MAGNITUDE – en ny magnitud av integrationsflexibilitet genom användning av multi-energibärare

Mot ett optimalt bevattningssystem från vatten-mat-energi Nexus-perspektivet

NET-RAPIDO: Teknik för negativa utsläpp: bedömning av beredskap, design av policyinstrument, alternativ för styrning och dialog

OPtiC-NIRS – Onlinestyrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi

PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk

RECREATE

RENAISSANCE

SMART – Smart control of district heating networks integrating next generation energy-efficient buildings

TRADE – designmiljö för turboelektriska flygplan

TransMission

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige

Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige

VA-kluster Mälardalen


Samverkanspartners

  • ABB
  • Mälarenergi
  • Bombardier
  • Westinghouse
  • Vafab miljö
  • Eskilstuna energi och miljö
  • KK-stiftelsen
  • Castellum Aspholmen
utrota fattogdom


Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
Till toppen