Text

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

God utbildning. FN:s globala mål 4.

God utbildning

Andreas Ryve, professor i matematik/tillämpad matematik, berättar om hur vi förändrar undervisningen så att alla kan bli bra på matematik.

Projekt

A

Att balansera marknad och social inkludering i praktiken - Rektorer om iscensättning av utbildningsideal

Av- eller be-lastning? Om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser

Att utveckla övergångspraktiker i förskolan och skola

Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet - erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor

Att utveckla övergångspraktiker i förskolan och skola


B

Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om övergångsaktiviteter inom Gränslandsprojektet

BBChina – En masterkurs tillägnad hela bioenergi- och biokemiska kedjan

BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor


D

Digi-REFLECT - Mot digitalisering i undervisning och lärarutbildning: främjande av lärarprofession och lärares ledarskap i klassrummet genom digitaliserade reflexiva praktiker

Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår (F-3)


E

En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever i årskurs 3

Etnicitet och särskilt stöd i förskolan

Evolutionära transitioner hos människan - från natur till kultur


F

FORA - Fog Computing for Robotics and Industrial Automation

Future factories in the Cloud

Framtidens läromedel i matematik

Föräldrars berättelser om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan: En delstudie inom Gränslandsprojektet


G

Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola


H

Hållbart ledarskap – inte bara budget i balans. Hur arbetar rektorer för att leda kollegialt lärande

Hållbart pedagogiskt ledarskap och kollegial samverkan som forum för kvalitets- och utvecklingsarbete i förskolan


I

I fotspåren av motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning


L

Lärarens kommunikativa ledarskap som stöd för elevers tal och samtal

Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: en internationell jämförelse

Lärarpraktiker online/offline

Lärmiljöers betydelse för barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass

Lässatsning och förskolebibliotek


M

Materialitet i förändring

Meningsfullhet som drivkraft för lärande

Mot en genusmedvetande skola i valfrihetens tid: möjligheter och utmaningar för lokala skolkontexter


N

Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan

Nya engelskspråkiga gymnasieprogram: fokus på elevernas motivation och språkanvändning

Nyanlända barn på förskolan

Nyanlända barns och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Nyanlända elevers lärande – ett samproducerande forsknings-och utvecklingsprogram 


P

PROMPT - Professional Master’s in Software Engineering (step II, phase B&C)


R

Räkna med Västerås


S

Social språkmiljö i förskolan – utveckling och förutsättningar för barn och flerspråkiga barns språkprocesser

Sociala dimensioner i fritidshemmet: personalens perspektiv


T

Teoretisering av lärares användning av läromedel i matematikklassrummet

Transspråkande som resurs i klassrum


Ö

Övergångar: Hur kan vi få övergångar förskola-förskoleklass- fritidshem-grundskola att fungera bättre?Samverkanspartners

  • Eskilstuna kommun
  • Gnesta kommun
  • Hallstahammars kommun
  • Regionförbundet Sörmland
  • Region Västmanland
  • Sparbanken rekarne
  • Stockholms universitet
  • Västerås stad
  • Örebro kommun


utrota fattogdom


Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande.

2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
Till toppen