Text

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa hälsa

Jonas Stier, professor i socialt arbete, berättar om sin forskning kopplat till mål 3, att säkerställa hälsa.

Projekt


A

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Att utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens

Alliansbyggande i motvind

Användning av en eldriven gungstol i vård och omsorg av personer med demens - en single case studie

Att leva med demenssjukdom i det dagliga livet och i livets slut. En studie utifrån deltagande observationer på särskilda boenden i Japan och Sverige

Att utveckla övergångspraktiker i förskolan och skola

Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet - erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor

Att utveckla övergångspraktiker i förskolan och skola


B

Behovsbedömningar och insatser för äldre vuxna i Sverige – en jämförande studie med Sydkorea och Japan

BRAINSAFEDRIVE: A Technology to detect Mental States During Drive for improving the Safety of the road

Brain technology in stroke rehabilitation – increasing motor recovery

Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om övergångsaktiviteter inom Gränslandsprojektet


C

Community-living older adults living with chronic musculoskeletal pain: The effect of an evidence-based intervention on pain, function, health and behaviour

COMHome


D

Delaktighet i vardagen för vuxna som har grav intellektuell funktionsnedsättning

Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar (Dig-barn)

Development and evaluation of an intervention in time processing ability and daily time management in preschool children with cognitive disabilities

Delaktighet vid SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning

Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa


E

Embedded Sensor Systems for Health Plus

En typologisering av boendes föreställningar om bostadsbyggande i Västerås olika stadsdelar

Etnicitet och särskilt stöd i förskolan


F

Fikarummet - webbplattform för att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet

FlexiHealth: flexible softwarized networks for digital healthcare

FOCUS – fundamentala vårdbehov hos den kritiskt sjuka patienten på akutrummet – kartläggning och intervention

Frivillighetens arena – mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet

Fysioterapeuters kliniska resonemang med fokus på klienters beteendeförändring

Fysisk träning för personer med diabetes i Thailand

Föräldraskap i familjer med två mammor - bemötande och stöd från mödra- och barnhälsovård

Förlängt självständigt liv – ett samproduktionsprojekt med äldre, deras anhöriga och vårdsektorn


G

Genomförandeplan med hjälp av bildstöd


H

Health supports in the care of asylum seekers in Sweden

HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa

Hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering.


I

IACTA - Främja Barns delaktiktighet i vårdsituationer genom ett interaktivt kommunikationsinstrument

IACTA-app:en – ett interaktivt sätt att möjliggöra yngre barns (3–5 år) delaktighet i vårdsituationer

IHR Intensiv hemrehabilitering

Implementering av ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi vid behandling av långvarig smärta

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa

Individspecifik bedömning av risken för synskada vid diabetes

Interreg Central Baltic, EU projektet NURED

ITS ESS-H

IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan


K

Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO)

KÖP-projektet - Kunskapsöversikt för praktiker, område ”Äldre”


L

Longing to belong. Interaction, relationships and identity of deaf and hard of hearing young adults

Lärande och kunskapsutveckling hos nyutexaminerade sjuksköterskor


M

MobiFog: mobility management in Fog-assisted IoT networks

Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor


N

NURED Nurse education Development - homecare

Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling


O

ORIENT


P

Pappagruppers betydelse

Personcentrerad vård: en litteraturstudie

PFA – stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)


R

RECOG: Closed-loop neurofeedback innovation for cognitive rehabilitation

Reproduktiv livsplan för unga


S

SimuSafe : Simulator of Behavioural Aspects for Safer Transport

SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan

Situationen för anhörigvårdare till patienter med hjärtsvikt och deras betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Självmedkänsla, stress-reducering och återhämtning

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning för ökad delaktighet i vardagslivet

Surf - Studie om sjuksköterskors arbete med uppringare som ringer frekvent


U

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer

Utvärdering av Tovertafel UP


utrota fattogdom


Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

God hälsa är engrundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
vatten och sanitet
Till toppen