Text

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Bekämpa klimatförändringarna

Eva Thorin, professor i energiteknik, berättar om hur MDH:s forskning bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

 

Projekt

Aggregate Farming in the Cloud

AIFood

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

BBChina – En masterkurs tillägnad hela bioenergi- och biokemiska kedjan

BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor

Construction Factory

DYNOP – Dynamisk Optimering

Energihantering av bränslecelldrivna datacenter

Ett Gridded Water-Food-Energy Nexus Management System för Sverige

FREE – Genomförbarhet av förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader

FUDIPO – Future DIrections for Process industry Optimization

GREENER: Intelligent energy management in connected construction sites

Hybrid Electric small commuter aircraft conceptual design (HECARRUS)

iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi

KKS-profilen Future Energy

MAGNITUDE – en ny magnitud av integrationsflexibilitet genom användning av multi-energibärare

Mot ett optimalt bevattningssystem från vatten-mat-energi Nexus-perspektivet

NET-RAPIDO: Teknik för negativa utsläpp: bedömning av beredskap, design av policyinstrument, alternativ för styrning och dialog

OPtiC-NIRS – Onlinestyrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi

PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk

SMART – Smart control of district heating networks integrating next generation energy-efficient buildings

TRADE – designmiljö för turboelektriska flygplan

TransMission

Unicorn - Sustainable, peaceful and efficient robotic refuse handling

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige


Samverkanspartners

  • ABB
  • Bombardier
  • Mälarenergi
  • Westinghouse
  • Vafab miljö
  • Eskilstuna energi och miljö
  • KK-stiftelsen
  • Castellum Aspholmen


utrota fattogdom


Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
Till toppen