Text

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Hållbara städer och samhällen

Projekt

Aggregate Farming in the Cloud

AIFood

AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel

Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet - erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor

Att balansera marknad och social inkludering i praktiken - Rektorer om iscensättning av utbildningsideal

Att utveckla övergångspraktiker i förskolan och skola

Automation in high performance cyber physical systems development

Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om övergångsaktiviteter inom Gränslandsprojektet

BRAINSAFEDRIVE: A Technology to detect Mental States During Drive for improving the Safety of the road

Construction Factory

DIGICOGS: DIGital Twins for Industrial COGnitive Systems through Industry 4.0 and Artificial Intelligence

Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? (DIGMA)

Digitalization of HVDC grids by means of smart data discovery

DISTRHEAT - Digital Intelligent and Scalable Control for Renewables in Heating Networks

En typologisering av boendes föreställningar om bostadsbyggande i Västerås olika stadsdelar

FUDIPO

FUDIPO – Future DIrections for Process industry Optimization

Future-proof Cities

FREE – Genomförbarhet av förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader

Förbättrad beräkning av solelproduktion i Sverige

iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi

KKS-profilen Future Energy

Materialitet i förändring

MobiFog: mobility management in Fog-assisted IoT networks

Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan

OPERA - Operational AI for Process Industry

PANORAMA - Boosting Design Efficiency for Heterogeneous³ Systems

PERFORMINGRAIL

PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk

RENAISSANCE

Safe and Secure Adaptive Collaborative Systems

SafeDeep: Dependable Deep Learning for Safety-Critical Airborne Embedded Systems

Serendipity - Secure and dependable platforms for autonomy

SimuSafe : Simulator of Behavioural Aspects for Safer Transport

Smarta flöden

SMART – Smart control of district heating networks integrating next generation energy-efficient buildings

Software Center: Modeling and Analyzing Cyber-Physical Systems

TransMission

Unicorn - Sustainable, peaceful and efficient robotic refuse handling

Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige

Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellsparkSamverkanspartners


utrota fattogdom


Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning. Idag bor en miljard människor i slumområden. Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppkommer och växer. Dessa har stora brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och avfallshantering samt trygghet och säkerhet för individer som bor där.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
Till toppen