Pornpun Manasatchakun försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-02-17
Tid: 10.00 - 13.00
Plats: Mälardalens högskola, sal Filen, Eskilstuna

Pornpun Manasatchakun vid akademin för hälsa, vård och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling “Understanding healthy ageing in Isan-Thai culture” i sal Filen på MDH i Eskilstuna.

Titel: “Understanding healthy ageing in Isan-Thai culture”

Serienummer: 218.
Opponent är professor Gunilla Strandberg, Umeå universitet. Betygsnämnd är professor emeritus Berit Lundman, Umeå universitet; docent Pranee Lundberg, Uppsala universitet; docent Gunnel Östlund, MDH. 

Sammanfattning

Thailands befolkning består av en ökande andel äldre människor, över 60 år. Ökningen medför att allt fler äldre drabbas av hälsoproblem, vilket är en utmaning att förebygga för samhället och hälsovården. Enligt internationell och nationell policy är hälsosamt åldrande en nyckelfaktor för att främja äldres hälsa och bibehålla välbefinnande. Emellertid saknas kunskaper om vad som kännetecknar hälsosamt åldrande i Thailand och särskilt i den nordöstra delen, Isan regionen, där ökningen av andelen äldre i befolkningen är stor. Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva faktorer som associerar med upplevd hälsa och hälsosamt åldrande, samt beskriva hur äldre människor och deras anhöriga och uppfattar hälsosamt åldrande. Vidare syftade avhandlingen till att beskriva hur kommunsjuksköterskor i regionen beskriver hälsosamt åldrande och hur de främjar ett sådant.

Avhandlingen bygger på fyra studier: Den första var en tvärsnittsstudie med 453 deltagare, över 60 år. Studierna två och tre var kvalitativa med fenomenografisk ansats, baserad på livsvärldsteori. Sjutton äldre människor deltog i studie två och 14 anhöriga som vårdade dessa äldre deltog i studie tre. Den fjärde studien var kvalitativ och utgjordes av fokusgrupps-intervjuer med 36 kommunsjuksköterskor som vårdade äldre i Isan regionen.

Resultaten från den första studien visade en varians (24,3 procent) i upplevd hälsa och hälsosamt åldrande baserad på bostadsområde, civilstånd och funktionsförmåga. Uppfattningar av hälsosamt åldrande har syntetiserats från den andra och tredje studiernas resultat och beskriver uppfattningar av hälsosamt åldrande i tre dimensioner: vara ömsesidigt förenade, vara i stånd att göra gott och känna sig stark, tänka bortom kroppsliga och mentala funktioner. Kommunsjuksköterskornas erfarenheter av att främja hälsosamt åldrande bestod av att genomföra hälsokontroller och utbyta kunskaper mellan äldre, hälsopersonal och anhöriga, dock med begränsade resurser.

De faktorer som har betydelse för upplevd hälsa behöver beaktas när hälsofrämjande strategier ska planeras och genomföras. Resultaten visar att de äldre, deras anhöriga och kommunsjuksköterskorna har olika uppfattningar av vad hälsosamt åldrande innebär. Det indikerar att person-centrerad vård behöver integreras i praxis för att främja hälsa hos de äldre och deras anhöriga. Avhandlingens resultat kan vara en del av ett kunskapsunderlag för att planera strategier för hälsosamt åldrande.

Nyckelord: anhöriga, caring, fenomenografi, focusgruppsintervju, hälsosamt åldrande, livsvärldsteori, omvårdnad, personcentrerad vård, Thai sjuksköterskor, tvärsnittsstudie.