Text

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning

För MDU och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Organisation

Vid MDU är kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling integrerade processer. Högskolestyrelsen sätter ramar och mål för verksamheten och rektor ansvarar för att styra verksamheten så att målen nås. Kvalitetsarbetet bedrivs såväl på ledningsnivå som inom de organisatoriska enheterna där arbetet integreras i verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten på de utbildningsprogram, forskarutbildningsämnen och den forskning som bedrivs vid universitetet. Nämnden ansvarar också för att driva kvalitetsutvecklingen framåt.


Kvalitetspolicy

I universitetets kvalitetspolicy definieras kvalitet i kärnverksamheten och där beskrivs en övergripande ansvarsfördelning inom MDU. Policyn ställer också krav på grundläggande förutsättningar och arbetssätt för att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetspolicy vid MDU Pdf, 782 kB.


Kvalitetssystem

Genom ett systematiskt arbetssätt ska universitetets kvalitetssystem stödja genomförande av utbildning och forskning, men också fånga upp och åtgärda brister och säkerställa en utveckling. Kärnan i arbetet är en god kvalitetskultur som präglas av tillit, engagemang och ett öppet diskussionsklimat.


Forskningsetik och god forskningssed

Etiska rådet har det högskoleövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom universitetet och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till högskoleledningen i etiska frågor.

Forskningsetik och god forskningssed vid Mälardalens universitet


Kontakt

Daniel Sundmark, dekan och ansvarig för universitetets kvalitetsarbete

Till toppen