Mälardalen university logotype print

Text

För MDH och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning

För MDH och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och i det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Organisation

Vid MDH är kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling integrerade processer. Högskolestyrelsen sätter ramar och mål för verksamheten och rektor ansvarar för att styra verksamheten så att målen nås. Kvalitetsarbetet bedrivs såväl på ledningsnivå som inom de organisatoriska enheterna där arbetet integreras i verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten på de utbildningsprogram, forskarutbildningsämnen och den forskning som bedrivs vid högskolan. Nämnden ansvarar också för att driva kvalitetsutvecklingen framåt.


Kvalitetspolicy

I högskolans kvalitetspolicy definieras kvalitet i kärnverksamheten och där beskrivs en övergripande ansvarsfördelning inom MDH. Policyn ställer också krav på grundläggande förutsättningar och arbetssätt för att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetspolicy vid MDH Pdf, 782 kB.


Kvalitetssystem

Genom ett systematiskt arbetssätt ska högskolans kvalitetssystem stödja genomförande av utbildning och forskning, men också fånga upp och åtgärda brister och säkerställa en utveckling. Kärnan i arbetet är en god kvalitetskultur som präglas av tillit, engagemang och ett öppet diskussionsklimat.


Forskningsetik och god forskningssed

Etiska rådet har det högskoleövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom högskolan och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till högskoleledningen i etiska frågor.

Forskningsetik och god forskningssed vid Mälardalens högskola

 

Kontakt

Daniel Sundmark, dekan och ansvarig för högskolans kvalitetsarbete

Till toppen