Text

MDH firar Akademisk högtid för att hedra högskolans nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut och installation av nya professorer sker. Högtiden arrangeras en gång vartannat år.

Akademisk högtid

Akademisk högtid

Akademisk högtid vid MDH arrangeras en gång vartannat år för att hedra högskolans nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut och installation av nya professorer sker. Ceremonin med efterföljande festmåltid äger rum i Västerås, dock är lokal och datum för kommande högtid ännu inte möjligt att besluta på grund av rådande pandemi. 

Festklädda forskare som tilldelas en hatt under högtiden

Akademisk högtid har anor ända från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet. Vid högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls.

Doktorspromotion och professorsinstallation

Doktorspromotionen är den högtidliga akt vid högskolan då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt vetenskapsområde. Den som skall promoveras beträder parnassen, hälsas av promotor och mottar lagerkransen eller doktorshatten och diplomet.

Professorsinstallation har medeltida anor som påminner om de gamla banden till kyrkan. När en gång i tiden en domkapitelsledamot insattes i sitt ämbete fick han en särskild stol anvisad i domkyrkans kor, stallum. Från detta ord stammar nutidens "installation". Installationen av en ny professor sker när rektor tilldelat den nya professorn en ring och diplom. Vid MDH installeras de professorer som anställts de senaste två åren.

Priser och utmärkelser

Under högtiden uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris, MDH:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne.

Pedagogiskt pris

Det pedagogiska priset inrättas för att främja den pedagogiska utvecklingen vid MDH. Priset går till den som gjort framstående insatser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Prissumman är på 50 000 kronor och priset kan delas mellan max tre pristagare. Priset tillfaller den avdelning, sektion eller organisatoriska enhet som pristagaren eller pristagarna tillhör och ska användas till personens eller gruppens pedagogiska utveckling. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid och pristagaren ska även hålla en föreläsning om sina pedagogiska insatser.

Samtliga studenter och anställda vid högskolan har möjlighet att nominera den person eller grupp de anser ska tilldelas utmärkelsen. Den nominerade måste vara tillsvidareanställd vid MDH. En nomineringskommitté lämnar sedan förslag på vinnare till rektor som utser vinnaren.

Samverkansmedalj

MDH:s samverkansmedalj är ett led i högskolans vision: "Ett starkt MDH - den samproducerande högskolan" och ska delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för högskolans samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut i samband med Akademisk högtid.
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att nominera någon till priset. Nominering ska vara försedd med en motivering. En medaljkommitté lämnar förslag till rektor på mottagare av medaljen. Rektor fattar beslut om vem som ska tilldelas medaljen.

Vid Akademisk högtid 2013 delades den första samverkansmedaljen ut. Mottagare var Johan Söderström, då vd för ABB Sverige. 2015 tilldelades Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun, medaljen och 2017 gick medaljen till Carina Färm, VD vid VafabMiljö Kommunalförbund.

Professur till Alva Myrdals minne

Vid MDH finns en gästprofessur till Alva Myrdals minne inrättad. Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.

Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland.

Professur till Alva Myrdals minne Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mejla till event@mdh.se om du har frågor om högtiden.

Till toppen